Doprava

Místo: nám. T. G. Masaryka a ulice Komenského včetně parkoviště
Začátek prací: 8.6.2017 16:00
Termín ukončení: 9.6.2017 23:59

Popis: Z důvodu přípravy a konání sportovní akce „Mistrovství ČR v atletice“ dne 09.06.2017 bude od 08.06.2017 16:00 h (čtvrtek) do 09.06.2017 do 24:00 h (pátek) uzavřena komunikace v úseku mezi okružními křižovatkami na ulici Jablunkovská a náměstí T. G. Masaryka. Výstavba podia a příprava plochy v prostoru fontán bude probíhat dne 08.06.2017.od 12:00 h. Objízdná trasa je vedena po ulici SNP a Palackého. V pátek 09.06.2017 od 07:00 h bude v tomto úseku uzavřena i cyklostezka a parkoviště na ulicí Komenského mezi okružní křižovatkou na náměstí T. G. Masaryka a ulicí Okružní (před domy čp. 388 – 392). Přechod pro chodce vedoucí k fontánám bude rovněž uzavřen.
Přílohy:


Místo: "malá " Beskydská
Začátek prací: 1.6.2017
Termín ukončení: 16.11.2017 23:00

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 462c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 3121/1 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, místně zvané ulice „Malá“ Beskydská v délce cca 135 m – I. etapa, a 137 m – II. etapa v místě realizace stavby „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ – středová komunikace včetně parkoviště a VO“. Objízdná trasa byla stanovena: - po místní komunikaci č. 180c umístěné na pozemku parc. č. 3132 v k. ú. Lyžbice, ulice Slezská, - po místní komunikaci č. 154c umístěné na pozemku parc. č. 2561 v k. ú. Lyžbice, ulice Koperníkova, - po místní komunikaci č. 65b umístěné na pozemku parc. č. 2506 v k. ú. Lyžbice, ulice Lidická. Termín uzavírky: I. etapa 01.06.2017 – 10.08.2017 II. etapa 11.08.2017 – 16.11.2017 Osoba zodpovědná za uzavírku: Miroslav Plaskura, tel. č. 602 764 857, miroslav.plaskura@eurovia.cz Z důvodu zajištění náhradního parkování vozidel budou v prostoru autobusového zálivu zastávky „Třinec, Lyžbice, Terasa konečná“ vyznačena parkovací místa s šikmým řazením vozidel.
Přílohy:


Místo: Třinec, ulice Malopolská u čp. 543
Začátek prací: 24.5.2017
Termín ukončení:

Popis: Oprava bude probíhat tak, aby byl zajištěn provoz v jednom jízdním pruhu. Výkopové práce budou probíhat 10 dnů. Oprava povrchu komunikace bude provedena do 30.05.2017


Místo: Nebory
Začátek prací: 8.3.2017
Termín ukončení: 30.6.2017 23:59

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 366c (pasport komunikací) umístěné na pozemcích parc. č. 1367/4, 1621/54, 1367/12 v k. ú. Nebory, obec Třinec, úplnou uzavírkou silničního provozu v úseku 300 m v místě budované silnice I/11 v úseku mezi čp. 107 a 15 - místní komunikace vedoucí od silnice I/11 (na Neborovském kopci směr Guty) ke kravínu. Objízdná trasa byla stanovena: Objízdná trasa pro vozidla bez rozlišení bude vedena: a) po silnici č. I/11 na pozemku parc. č. 1368/1 v k. ú. Nebory – od prodejny Enapo čp. 184 (na Neborovském kopci) až k bývalé poště Nebory 360, v úseku délky cca 660 m, b) po místní komunikaci č. 367c na pozemku parc. č. 1372/5, 1621/71, 1372/2 a 1373 v k. ú. Nebory - od bývalé pošty Nebory 360 až k autobusové zastávce Nebory, Rusnok, v úseku délky cca 1 500 m, c) po místní komunikaci č. 366c na pozemku parc. č. 1367/12 v k. ú. Nebory – od atobusové zastávky Nebory, Rusnok směrem ke kravínu (pozemek parc. č. 1605 v k. ú. Nebory) a k domu čp. 15, v úseku délky cca 1 000 m. Městská hromadná doprava na lince MHD 713 bude probíhat dle opatření v příloze. Objízdná trasa pro městskou hromadnou dopravu Třinec linky 866713 MHD Třinec (linka 713) u spojů 48, 50, 47, 49, 43 bude vedena takto: ze zastávky Třinec, aut.st. (účelová komunikace), po silnicích II/476 (Frýdecká), I/11 Třinec, III/01141, po místních komunikacích č. 402, 366 k přemístěné zastávce Třinec, Nebory, pod kravínem, točna a zpět na autobusové stanoviště. Na objízdné trase budou obsluhovány zastávky: Třinec, autobusové stanoviště - Třinec, TESCO - Třinec, obecní domy - Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské - Třinec, Guty, střed - Třinec, Guty, konečná - Třinec, Guty, Vrchy - Třinec, Guty, hranice - Třinec, Nebory, Rusnok - Třinec, Nebory, pod kravínem - Třinec, Nebory, Rusnok - Třinec, Guty, hranice - Třinec, Guty, Vrchy - Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské - Třinec, obecní domy - Třinec, TESCO - Třinec, autobusové stanoviště. Trasa spoje č. 44 bude vedena až ze zastávky Třinec, Guty, střed – Třinec Guty konečná a pak po spoji č. 5. Autobusové zastávky Třinec, Nebory, Na Dušinci – Třinec, Nebory, Sojka – Třinec, Nebory, škola umístěných na silnici I/11 a zastávky Třinec, Nebory, pod kravínem umístěné na místní komunikaci č. 366c nebudou na lince 866713 MHD Třinec – linka č. 713 – Guty – Oldřichovice – Nebory – žel.st. u spojů 46, 48, 50, 47, 49, 43 a 44 obsluhovány. Autobusová zastávka Třinec, Nebory, pod kravínem bude přemístěna na pozemky parc. č. 1367/2 a 1605 v k. ú. Nebory (vjezd ke kravínu v Neborech).
Přílohy:


Místo: Třinec, k. ú. Konská
Začátek prací: 1.3.2017
Termín ukončení: 30.6.2017

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 238c (pasport komunikací) - komunikace vedoucí do městské části Osůvky, v úseku o délce cca 60 m v místě opravovaného mostu přes potok Staviska ev. č. IV/12. Objízdná trasa byla stanovena po mostě přes potok Staviska ev. č. VII/3 - místní komunikace II. třídy č. 437b (pasport komunikací)- komunikace do městské části Kojkovice. Do uzavíraného úseku komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům stavby. Dopravním omezením dojde k úpravě trasy autobusové dopravy. Autobusová zastávka „Třinec, Osůvky, Pod Osůvkami“ bude obsluhována beze změny.
Přílohy:


Místo: Třinec, Oldřichovice, lokalita Závist
Začátek prací: 8.2.2017
Termín ukončení: 30.6.2017 23:59

Popis: V rámci povolené uzavírky na silnici č. III/4681 v k. ú. Oldřichovice u Třince, v úseku délky 300 m. bylo povoleno vedení objízdné trasy do lokality Oldřichovice za českou základní školou (čp. 275) a dále směrem Tyra, takto: od okružní křižovatky na silnici č. I/11 u čerpací stanice Shell v Oldřichovicích po staveništní komunikaci až k místní komunikaci propojující Oldřichovice a Kamionku (před českou základní školou čp. 275). Silnice č. III/4681 bude "uslepena" u rodinného domu čp. 286 a 677 (řidič nebude moci pokračovat v jízdě dále). Příjezdy k rodinným domům u Trombikova rybníku nebudou omezeny. Tato objízdná trasa je povolena pro všechna vozidla bez omezení, vč. autobusové dopravy, otevřena bude od půlnoci z úterý 07.02.2017 na středu 08.02.2017. Takto bude doprava vedena až do 30.06.2017. Řidiči přijíždějící do Oldřichovice z Kamionky budou na uzavření místní komunikace před českou základní školou upozorněni v křižovatce u domu čp. 936 a 194. Navedeni budou na místní komunikaci po ulici Oldřichovická a dále k Větrníku. Dopravní omezení se dotkne rovněž vedení autobusové dopravy na silnici č. III/4681, konkrétně v úseku mezi autobusovou zastávkou „Třinec, Oldřichovice, Tyrská“ a „Třinec, Oldřichovice, penzion“. Autobusová zastávka „Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské“ a „Třinec, Oldřichovice, penzion“ nebude obsluhována. Na staveništi – stavebním objektu SO 131 bude zřízena náhradní autobusová zastávka „Třinec, Oldřichovice, penzion“, ke které bude zřízen nový zpevněný koridor pro chodce. Trasa pro pěší bude uzavřeným úsekem silnice č. 4681 od penzionu zajištěna i nadále koridorem vedeným staveništěm (zpevněný povrch, šířka min. 1,5 m, vymezení oplocením od staveniště, provizorně osvětlený) a z lokality Kamionka pak po staveništi – po současné objízdné trase kolem Trombikova rybníku až ke koridoru od penzionu. Koridor se napojuje na stávající chodník před českou základní školou Oldřichovice 275. Prosíme, aby chodci užívali jen přístup k tomu určené. Děkujeme za pochopení.
Přílohy:


Místo: Oldřichovice, krajská silnice směr na Guty
Začátek prací: 1.9.2016
Termín ukončení: 22.5.2017 23:59

Popis: V souvislosti s pokračováním stavebních prací stavby obchvatu v úseku Nebory – Oldřichovice a nepříznivého deštivého počasí bylo zhotovitelem stavby Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice požádáno o prodloužení dopravního omezení na silnici č. III/01141 vedoucí od silnice č. I/11 (od Autelu) v Oldřichovicích směrem na Guty. Termín dopravního omezení: do 22.05.2017 Uzavírka se konkrétně týká úseku silnice délky cca 100 m u rodinného domu č. p. 414 v lokalitě u Kovošrotu Chlebek – tj. v místě připojení silnice č. III/01141 a pozemku staveniště určeného pro provoz – SO 128, kde bude provoz uzavřen v jednom jízdním pruhu a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. I nadále bude autobusová zastávka „Oldřichovice, u Jakubků“ ze stávajícího místa u silnice č. III/01141 přemístěna na staveništní komunikaci SO 128. Ve směru jízdy do Gutů bude pro nástupiště využita stavba nového chodníku a ve směru jízdy do Třince bude vybudováno provizorní nástupiště. Trasa pro pěší bude zajištěna po nově vybudovaném chodníku vedený staveništěm v rámci stavebního objektu SO 128. Za případné komplikace se moc omlouváme a děkujeme za pochopení.
Přílohy:


Místo: Nebory
Začátek prací: 16.5.2016 08:00
Termín ukončení: 31.12.2017 18:00

Popis: Z důvodu realizace stavebních prací na přeložce silnice I/11 bude od 16.05.2016 uzavřena část místní komunikace č. 380c – komunikace mezi restauraci „Sojka“ a autobusovou zastávkou „Třinec, Nebory, Sojka“. Tento úsek místní komunikace bude zrušen. Objízdná trasa byla stanovena po silnici I/11 v úseku mezi autobusovou zastávkou „Třinec, Nebory, Sojka“ a „Třinec, Nebory, Dušinec, po místní komunikaci č. 374c – na Dušinci, a po části nově vybudované komunikaci. Objízdná trasa bude vyznačena přechodným dopravním značením. Trasa pro pěší bude vedena uzavíraným úsekem místní komunikace koridorem šířky min. 1,50 m. Podle postupu stavby budou chodci následně převedeni po nově vybudované komunikaci pro pěší. Prosíme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení. Trvalé dopravní značení bude na komunikacích osazeno po ukončení stavby.


Místo: Třinec, Podlesí
Začátek prací: 15.6.2015 06:00
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: Z důvodu zjištěného havarijního stavu lávky pro pěší „u občana Grzegorze“ na Podlesí přes vodní tok Bystrý je lávka uzavřena. Jedná se o lávku spojující místní komunikaci č. 223c – komunikace k Západní bráně TŽ, a místní komunikaci č. 228c – komunikace k bývalému areálu JZD. Žádáme občany, aby z důvodu vlastní bezpečnosti tuto lávku nepoužívali.
Přílohy:


Místo: Karpentná, propojka mezi Lyžbicemi a Karpentnou
Začátek prací: 3.12.2014 06:00
Termín ukončení: 31.10.2017 23:59

Popis: Omezení obecného užívání účelové komunikace umístěné na pozemku parc. č. 845/18 a 845/19 k. ú. Karpentná, obec Třinec, úplnou uzavírkou silničního provozu, je povoleno v termínu od 03.12.2014 do 31.10.2017. Uzavření úseku komunikace délky cca 250 m je z důvodu realizace stavby „Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice“. Děkujeme řidičům za respektování přechodného dopravního značení.
Přílohy:


Místo: Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
Začátek prací: 10.9.2014
Termín ukončení: 31.10.2017

Popis: Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Hlavní asistent správce stavby: Lucie Franquesa ŘSD ČR Zhotovitel: MOTA-ENGIL-Central Europe Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Ing. Karel STRAKOŠ, tel. kontakt 602 213 187


Místo: Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
Začátek prací: 17.9.2014
Termín ukončení: 31.10.2017

Popis: Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Hlavní asistent správce stavby: Ing. Jakub Dvorský, ŘSD ČR Zhotovitel: hlavní zhotovitel: IMOS Brno a.s. Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Michal Janevský, tel. č.: 724 333 064

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku