Přehled uzavírek

uzavírka silnice III/4681


Místo: Oldřichovice, krajská silnice směr na Tyru, lokalita Závist
Začátek prací: 1.9.2016
Termín ukončení: 30.3.2017 23:59

Popis: Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (sněžení a mráz) musely být stavební práce zhotovitele přerušeny a silniční správní úřad povolil prodloužení termínu současné probíhající uzavírky silničního provozu na krajské silnici č. III/4681 v k. ú. Oldřichovice u Třince v úseku délky cca 300 m, lokalita Závist. Nejzasší termín pro její ukončení je stanoven max. do 31.03.2017. Řidiči budou i nadále užívat označenou objízdnou trasu po místní komunikaci místně zvané „u Trombikova rybníku“, dále po provizorní komunikaci vedenou staveništěm až místní komunikaci vedoucí z lokality "Kamionka" směrem k české základní škole v Oldřichovicích. Autobusové zastávky "Oldřichovice, Tyrská", „Oldřichovice, penzion“ a „Oldřichovice, česká škola“ budou obsluhovány bez omezení. Autobusová doprava bude vedena po navržené objízdné trase. Trasa pro pěší bude zajištěna zřízeným koridorem vedeným staveništěm podél uzavíraného úseku vozovky silnice č. III/4681 jako doposud. Provizorní chodník bude řádně oddělen od staveniště, vozidla stavby nebudou tento prostor užívat. Do uzavíraného úseku komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům stavby. Pokračování dopravního omezení je povoleno z důvodu zajištění dostupnosti do městské části Oldřichovice, Tyra, Karpentná a současně zajištění bezpečnosti silničního provozu, kdy je nutno zajistit výstavbu mostního objektu a přeložky inženýrských sítí v rámci stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. Pokud klimatické podmínky umožní žadateli pokračovat v pracích, bude osazené přechodné dopravní značení a zařízení nahrazeno jinou přechodnou úpravou provozu (označující uzavírku a vedení objízdné trasy od okružní křižovatky na silnici č. I/11 u čerpací stanice Shell v k. ú. Oldřichovice u Třince – stavebním objektu SO 131). Prosíme řidiče, aby respektovali přechodnou úpravu provozu a chodce, aby užívali při průchodu staveništěm jen trasy k tomu určené. Děkujeme za pochopení.
Přílohy:
Situace objizdne trasy.pdf

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku