--

Místo: Třinec, ulice Malopolská u čp. 543
Začátek prací: 24.5.2017
Termín ukončení:

Popis: Oprava bude probíhat tak, aby byl zajištěn provoz v jednom jízdním pruhu. Výkopové práce budou probíhat 10 dnů. Oprava povrchu komunikace bude provedena do 30.05.2017


Místo: Třinec, ulice Jiráskova
Začátek prací: 15.3.2017
Termín ukončení: 15.5.2017 23:59

Popis: 1. Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 63c (pasport komunikací) umístěné na pozemcích parc. č. 3299 v k. ú. Lyžbice a 2479 v k. ú. Třinec, komunikace na ulici Jiráskova, v úseku do 100 m od ulice „Malá Jablunkovská“. Objízdná trasa nebyla stanovena. 2. Zvláštní užívání místní komunikace na místní komunikaci III. třídy č. 63c (pasport komunikací) umístěné na pozemcích parc. č. 3299 v k. ú. Lyžbice a 2479 v k. ú. Třinec, komunikace na ulici Jiráskova.
Přílohy:


Místo: Nebory
Začátek prací: 8.3.2017
Termín ukončení: 31.5.2017

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 366c (pasport komunikací) umístěné na pozemcích parc. č. 1367/4, 1621/54, 1367/12 v k. ú. Nebory, obec Třinec, úplnou uzavírkou silničního provozu v úseku 300 m v místě budované silnice I/11 v úseku mezi čp. 107 a 15 - místní komunikace vedoucí od silnice I/11 (na Neborovském kopci směr Guty) ke kravínu. Objízdná trasa byla stanovena: Objízdná trasa pro vozidla bez rozlišení bude vedena: a) po silnici č. I/11 na pozemku parc. č. 1368/1 v k. ú. Nebory – od prodejny Enapo čp. 184 (na Neborovském kopci) až k bývalé poště Nebory 360, v úseku délky cca 660 m, b) po místní komunikaci č. 367c na pozemku parc. č. 1372/5, 1621/71, 1372/2 a 1373 v k. ú. Nebory - od bývalé pošty Nebory 360 až k autobusové zastávce Nebory, Rusnok, v úseku délky cca 1 500 m, c) po místní komunikaci č. 366c na pozemku parc. č. 1367/12 v k. ú. Nebory – od atobusové zastávky Nebory, Rusnok směrem ke kravínu (pozemek parc. č. 1605 v k. ú. Nebory) a k domu čp. 15, v úseku délky cca 1 000 m. Městská hromadná doprava na lince MHD 713 bude probíhat dle opatření v příloze. Objízdná trasa pro městskou hromadnou dopravu Třinec linky 866713 MHD Třinec (linka 713) u spojů 48, 50, 47, 49, 43 bude vedena takto: ze zastávky Třinec, aut.st. (účelová komunikace), po silnicích II/476 (Frýdecká), I/11 Třinec, III/01141, po místních komunikacích č. 402, 366 k přemístěné zastávce Třinec, Nebory, pod kravínem, točna a zpět na autobusové stanoviště. Na objízdné trase budou obsluhovány zastávky: Třinec, autobusové stanoviště - Třinec, TESCO - Třinec, obecní domy - Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské - Třinec, Guty, střed - Třinec, Guty, konečná - Třinec, Guty, Vrchy - Třinec, Guty, hranice - Třinec, Nebory, Rusnok - Třinec, Nebory, pod kravínem - Třinec, Nebory, Rusnok - Třinec, Guty, hranice - Třinec, Guty, Vrchy - Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské - Třinec, obecní domy - Třinec, TESCO - Třinec, autobusové stanoviště. Trasa spoje č. 44 bude vedena až ze zastávky Třinec, Guty, střed – Třinec Guty konečná a pak po spoji č. 5. Autobusové zastávky Třinec, Nebory, Na Dušinci – Třinec, Nebory, Sojka – Třinec, Nebory, škola umístěných na silnici I/11 a zastávky Třinec, Nebory, pod kravínem umístěné na místní komunikaci č. 366c nebudou na lince 866713 MHD Třinec – linka č. 713 – Guty – Oldřichovice – Nebory – žel.st. u spojů 46, 48, 50, 47, 49, 43 a 44 obsluhovány. Autobusová zastávka Třinec, Nebory, pod kravínem bude přemístěna na pozemky parc. č. 1367/2 a 1605 v k. ú. Nebory (vjezd ke kravínu v Neborech).
Přílohy:


Místo: Třinec, k. ú. Konská
Začátek prací: 1.3.2017
Termín ukončení: 30.6.2017

Popis: Omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 238c (pasport komunikací) - komunikace vedoucí do městské části Osůvky, v úseku o délce cca 60 m v místě opravovaného mostu přes potok Staviska ev. č. IV/12. Objízdná trasa byla stanovena po mostě přes potok Staviska ev. č. VII/3 - místní komunikace II. třídy č. 437b (pasport komunikací)- komunikace do městské části Kojkovice. Do uzavíraného úseku komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům stavby. Dopravním omezením dojde k úpravě trasy autobusové dopravy. Autobusová zastávka „Třinec, Osůvky, Pod Osůvkami“ bude obsluhována beze změny.
Přílohy:


Místo: Třinec, Oldřichovice, lokalita Závist
Začátek prací: 8.2.2017
Termín ukončení: 30.6.2017 23:59

Popis: V rámci povolené uzavírky na silnici č. III/4681 v k. ú. Oldřichovice u Třince, v úseku délky 300 m. bylo povoleno vedení objízdné trasy do lokality Oldřichovice za českou základní školou (čp. 275) a dále směrem Tyra, takto: od okružní křižovatky na silnici č. I/11 u čerpací stanice Shell v Oldřichovicích po staveništní komunikaci až k místní komunikaci propojující Oldřichovice a Kamionku (před českou základní školou čp. 275). Silnice č. III/4681 bude "uslepena" u rodinného domu čp. 286 a 677 (řidič nebude moci pokračovat v jízdě dále). Příjezdy k rodinným domům u Trombikova rybníku nebudou omezeny. Tato objízdná trasa je povolena pro všechna vozidla bez omezení, vč. autobusové dopravy, otevřena bude od půlnoci z úterý 07.02.2017 na středu 08.02.2017. Takto bude doprava vedena až do 30.06.2017. Řidiči přijíždějící do Oldřichovice z Kamionky budou na uzavření místní komunikace před českou základní školou upozorněni v křižovatce u domu čp. 936 a 194. Navedeni budou na místní komunikaci po ulici Oldřichovická a dále k Větrníku. Dopravní omezení se dotkne rovněž vedení autobusové dopravy na silnici č. III/4681, konkrétně v úseku mezi autobusovou zastávkou „Třinec, Oldřichovice, Tyrská“ a „Třinec, Oldřichovice, penzion“. Autobusová zastávka „Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské“ a „Třinec, Oldřichovice, penzion“ nebude obsluhována. Na staveništi – stavebním objektu SO 131 bude zřízena náhradní autobusová zastávka „Třinec, Oldřichovice, penzion“, ke které bude zřízen nový zpevněný koridor pro chodce. Trasa pro pěší bude uzavřeným úsekem silnice č. 4681 od penzionu zajištěna i nadále koridorem vedeným staveništěm (zpevněný povrch, šířka min. 1,5 m, vymezení oplocením od staveniště, provizorně osvětlený) a z lokality Kamionka pak po staveništi – po současné objízdné trase kolem Trombikova rybníku až ke koridoru od penzionu. Koridor se napojuje na stávající chodník před českou základní školou Oldřichovice 275. Prosíme, aby chodci užívali jen přístup k tomu určené. Děkujeme za pochopení.
Přílohy:


Místo: Oldřichovice, krajská silnice směr na Guty
Začátek prací: 1.9.2016
Termín ukončení: 30.4.2017 23:59

Popis: V souvislosti s pokračováním stavebních prací stavby obchvatu v úseku Nebory – Oldřichovice bude pokračovat dopravní omezení na silnici č. III/01141 vedoucí od hlavní silnice I/11 směrem na Guty. Termín dopravního omezení: od 01.09.2016 do 30.04.2017 Jedná se o dvě současně probíhající uzavírky silničního provozu na silnici č. III/01141, každý uzavřený úsek bude délky max. 100 m. První úsek (silničního staničení km 0,500) se nachází u rodinného domu č. p. 414 a druhý úsek (silničního staničení km 0,900) u rodinného domu č. p. 136. Podmínky pro povolení uzavírky: 1.Provoz v každém úseku bude uzavřen v jednom jízdním pruhu a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením. 2.Mezi uzavřenými úseky se nachází autobusová zastávka „Oldřichovice, u Jakubků“. Autobusová zastávka bude obsluhována bez omezení. O povolení omezení obecného užívání části úseku krajské silnice III. třídy č. 01141 v k. ú. Oldřichovice u Třince je požádáno z důvodu potřeby zajistit realizaci stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“, konkrétně křížení nové silnice č. I/11 se stávající silnicí č. III/01141 a navazujícího stavebního objektu SO 128 – přeložka silnice č. III/01141.
Přílohy:


Místo: Oldřichovice, krajská silnice směr na Tyru, lokalita Závist
Začátek prací: 1.9.2016
Termín ukončení: 30.3.2017 23:59

Popis: Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (sněžení a mráz) musely být stavební práce zhotovitele přerušeny a silniční správní úřad povolil prodloužení termínu současné probíhající uzavírky silničního provozu na krajské silnici č. III/4681 v k. ú. Oldřichovice u Třince v úseku délky cca 300 m, lokalita Závist. Nejzasší termín pro její ukončení je stanoven max. do 31.03.2017. Řidiči budou i nadále užívat označenou objízdnou trasu po místní komunikaci místně zvané „u Trombikova rybníku“, dále po provizorní komunikaci vedenou staveništěm až místní komunikaci vedoucí z lokality "Kamionka" směrem k české základní škole v Oldřichovicích. Autobusové zastávky "Oldřichovice, Tyrská", „Oldřichovice, penzion“ a „Oldřichovice, česká škola“ budou obsluhovány bez omezení. Autobusová doprava bude vedena po navržené objízdné trase. Trasa pro pěší bude zajištěna zřízeným koridorem vedeným staveništěm podél uzavíraného úseku vozovky silnice č. III/4681 jako doposud. Provizorní chodník bude řádně oddělen od staveniště, vozidla stavby nebudou tento prostor užívat. Do uzavíraného úseku komunikace bude povolen vjezd jen vozidlům stavby. Pokračování dopravního omezení je povoleno z důvodu zajištění dostupnosti do městské části Oldřichovice, Tyra, Karpentná a současně zajištění bezpečnosti silničního provozu, kdy je nutno zajistit výstavbu mostního objektu a přeložky inženýrských sítí v rámci stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. Pokud klimatické podmínky umožní žadateli pokračovat v pracích, bude osazené přechodné dopravní značení a zařízení nahrazeno jinou přechodnou úpravou provozu (označující uzavírku a vedení objízdné trasy od okružní křižovatky na silnici č. I/11 u čerpací stanice Shell v k. ú. Oldřichovice u Třince – stavebním objektu SO 131). Prosíme řidiče, aby respektovali přechodnou úpravu provozu a chodce, aby užívali při průchodu staveništěm jen trasy k tomu určené. Děkujeme za pochopení.
Přílohy:


Místo: Nebory
Začátek prací: 16.5.2016 08:00
Termín ukončení: 31.12.2017 18:00

Popis: Z důvodu realizace stavebních prací na přeložce silnice I/11 bude od 16.05.2016 uzavřena část místní komunikace č. 380c – komunikace mezi restauraci „Sojka“ a autobusovou zastávkou „Třinec, Nebory, Sojka“. Tento úsek místní komunikace bude zrušen. Objízdná trasa byla stanovena po silnici I/11 v úseku mezi autobusovou zastávkou „Třinec, Nebory, Sojka“ a „Třinec, Nebory, Dušinec, po místní komunikaci č. 374c – na Dušinci, a po části nově vybudované komunikaci. Objízdná trasa bude vyznačena přechodným dopravním značením. Trasa pro pěší bude vedena uzavíraným úsekem místní komunikace koridorem šířky min. 1,50 m. Podle postupu stavby budou chodci následně převedeni po nově vybudované komunikaci pro pěší. Prosíme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení. Trvalé dopravní značení bude na komunikacích osazeno po ukončení stavby.


Místo: Třinec, Podlesí
Začátek prací: 15.6.2015 06:00
Termín ukončení: 31.12.2017 23:59

Popis: Z důvodu zjištěného havarijního stavu lávky pro pěší „u občana Grzegorze“ na Podlesí přes vodní tok Bystrý je lávka uzavřena. Jedná se o lávku spojující místní komunikaci č. 223c – komunikace k Západní bráně TŽ, a místní komunikaci č. 228c – komunikace k bývalému areálu JZD. Žádáme občany, aby z důvodu vlastní bezpečnosti tuto lávku nepoužívali.
Přílohy:


Místo: Nebory
Začátek prací: 4.3.2015 08:00
Termín ukončení: 31.3.2017 15:00

Popis: Z důvodu postupu stavebních prací na přeložce silnice I/11 dojde k zúžení vozovky místní komunikace v Neborech, která vede od neborovského kopce směrem ke kravínu v Neborech. Vozovka bude zúžena na 4 m v délce cca 50 m. Na zúžení vozovky budou řidiči upozorněni provizorním dopravním značením o snížení rychlosti na 30 km/hod. a o přednosti v jízdě, proto žádáme řidiče, aby toto značení bezezbytku dodržovali. Jinak budou vznikat kolizní situace při střetu vozidel ve zúženém místě. Navíc se na vozovce budou pohybovat i chodci. Proto prosíme všechny účastníky silničního provozu, aby se k sobě chovali zodpovědně. Děkujeme za pochopení


Místo: Karpentná, propojka mezi Lyžbicemi a Karpentnou
Začátek prací: 3.12.2014 06:00
Termín ukončení: 31.10.2017 23:59

Popis: Omezení obecného užívání účelové komunikace umístěné na pozemku parc. č. 845/18 a 845/19 k. ú. Karpentná, obec Třinec, úplnou uzavírkou silničního provozu, je povoleno v termínu od 03.12.2014 do 31.10.2017. Uzavření úseku komunikace délky cca 250 m je z důvodu realizace stavby „Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice“. Děkujeme řidičům za respektování přechodného dopravního značení.
Přílohy:


Místo: Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
Začátek prací: 10.9.2014
Termín ukončení: 31.10.2017

Popis: Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Hlavní asistent správce stavby: Lucie Franquesa ŘSD ČR Zhotovitel: MOTA-ENGIL-Central Europe Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Ing. Karel STRAKOŠ, tel. kontakt 602 213 187


Místo: Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
Začátek prací: 17.9.2014
Termín ukončení: 31.10.2017

Popis: Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR Hlavní asistent správce stavby: Ing. Jakub Dvorský, ŘSD ČR Zhotovitel: hlavní zhotovitel: IMOS Brno a.s. Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Michal Janevský, tel. č.: 724 333 064

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku