Svobodný přístup k informacím

Dokumenty ke stažení


ikona - stáhnout soubor (54.96 kB)
Sazebník úhrad za poskytování informací
ikona - stáhnout soubor (168.77 kB)
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti

Výpis žádostí


Vyhledávání:     


Nalezeno: 135 záznamů. Zobrazen: 1. - 30. záznam. Stránky:  1  2  3  4  5

135.  Stav nemovitostí
Dot.: Žádost o vysvětlení stavu nemovitostí na snímku katastrální mapyz roku 1924.
Odp.: Přiložený snímek katastrální mapy z roku 1924 zahrnuje území Starého třince. V tomto´území je i nemovitost č.p. 188. Pouze dedukujem, že informace by se měly týkat domu č.p. 188 a zároveň období let 1911 až 1924. K tomu sdělujeme, že ve spisovém materiálu, který se nachází v archívu stavebního úřadu, k domu. č.p. 188 z uvedeného období nejsou žádné doklady.
134.  Zda město Třinec vede evidenci šikanozních žádostí
Dot.: Evidence šikanozních žádostí o informace, jejich počet. Počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016.
Odp.: Poskytnutí informací Město Třinec, resp. Městský úřad Třinec k žádosti o zpřístupnění informací sděluje následující: Jako povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nevedeme žádnou evidenci tzv. šikanozních informací. Jednak zákon takovouto evidenci neukládá a ani nepředpokládá. Za rok 2015 město Třinec vyřídilo 34 žádostí a v roce 2016 jich vyřídilo 25. Povinnost poskytovat informace v žádném případě nepovažujeme za omezující ve výkonu běžné agendy, jelikož tato povinnost je územně samosprávnému celku uložena zákonem a je v náplni práce příslušného úředníka.
133.  Kopie dokumentů
Dot.: Žádost o poskytnutí kopií usnesení zastupitelstva, vyvěšešní záměru prodeje na úřední desce včetně vyznačení dat vyvěšení a stažení ohledně smluv tvořících přílohy žádosti.
Odp.: K Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám zasíláme - kopii výpisu z usnesení 19. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 23. 6. 1998, z usnesení 20. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 29. 9. 1998 a z usnesení 7. zasedání Městského zastupitelstva v Třinci ze dne 8. 2. 2000, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru prodeje pozemku parc.č. 739/1, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 29. 4. 1998 do 29. 5. 1998, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru prodeje části pozemku parc.č. 2082/1, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 3. 8. 1998 po dobu 30 dní, - kopii oznámení o záměrech převodů nemovitostí ve vlastnictví města, týkajícího se mj. záměru směny části pozemku parc.č. 2082/1, k.ú. Lyžbice s částí pozemku parc.č. 2082/3, k.ú. Lyžbice, vyvěšeného na úřední desce města od 15. 12. 1999 po dobu 30 dní.
132.  Doklady ke stavbě č.p. 47 v k.ú. Třinec
Dot.: Doklad ke stavfbě oplocení u rodinného domku č.p. 47, třinec
Odp.: Požadovaný doklad o povolení oplocení z roku 1965 se ve spise v archívu stavebního úřadu nenachází.Jedinou zmínkou o tomto dokladu je evidence spisů v interním programu městského úřadu.
131.  Investiční plány města.
Dot.: Žádost o zaslání investičních plánů města Třince pro rok 2017.
Odp.: Dne 20.2.2017 byl žadateli zaslán plán veřejných zakázek pro rok 2017.
130.  Doklady o stavbě RD č.p. 32, v k.ú. Tyra
Dot.: Jaké veškeré listiny či jejich přílohy se nalézají u zdejšího úřadu do roku 2007 včetně.
Odp.: Dotčené odbory MěÚ Třinec k žádosti žadatele konstatují, že se v archivu nenachází požadované dokumenty. Stanoviska ke stavební činnosti na pozemních komunikacích, v ochranných pásmech a na sousedních nemovitostech mají skartační lhůtu 5 let a uplynutím této lhůty jsou skartována. V archívu úřadu územního plánování se nachází územní plán Tyry platný do roku 2007, z tohoto plánu je možno pořídit si fotokopie.
129.  Podklady pro zpracování technické analýzy
Dot.: Kolik bylo na ORP vyřízeno žádostí o trvalé, dočasné vyjmutí ze ZPF?
Odp.: Počet vyjmutí ze ZPF: Rok 2014 rok2015 rok 2016 trvalé/dočasné trvalé/dočasné trvalé/dočasné 93/4 88/11 139/4
128.  Hrubé platy zaměstnanců MěÚ Třinec
Dot.: Žádost o zaslání hrubých mezd všech zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Třinec za měsíc říjen 2016, kde bude uvedeno jméno, příjmení a hrubá mzda daného pracovníka.
Odp.: Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace se seznamy obsahujícími hrubé platy zaměstnanců města Třinec, zařazených do Městského úřadu Třinec, s uvedením čísla pracovní pozice, jména, příjmení a hrubého platu daného pracovníka.
127.  Informace o působnosti Kongresu Poláků v ČR, z.s.
Dot.: 1.Zda byl zřízen výbor pro národnostní menšiny. 2.Zda bylo požádáno o dvojjazyčné názvy a označení. 3.Zda je umožněn sňatek v polském jazyce, nebo dvojjazyčně. 4.Zda je kronika města vedena i dvojjazyčně.
Odp.: ad1. 21.11.2014 na zasedání ZM byl zřízen výbor pro národnostní menšiny v Třinci. ad2. 16.3.2011 usnesením č. 3/1/VNM/2011 a 3/2/VNM/2011 výboru pro národnostní menšiny bylo schváleno zavedení dvojjazyčných nápisů ve městě Třinci. ad3. Tzv. "česko-polské" sňatky jsou prováděny v českém jazyce, za přítomnosti tlumočníka jazyka polského. ad4. Kronika města Třince a okolních částí je vedena v jazyce českém, ale obsahuje i příspěvky v polském jazyce.
126.  Vymezení významného krajinného prvku Údolní niva Vendryně
Dot.: Jakým způsobem byl vymezen významný krajinný prvek, změny ve vymezení-před rokem 2014, v roce 2014.
Odp.: Před rokem 2014 byl vymezen v rámci zpracování veřejné zakázky, firmou Ekotoxa, s.r.o. Nezasahoval na pozemky p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně. V r. 2014 byl aktualizován, aktualizace nezasahrnovala lokality všech existujících vodních toků v území. V roce 2014 nezasahoval do pozemků p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně. Od r. 2014 nedošlo k žádné změně. V současnosti dle evidovaných územně analytických podkladů nezasahuje na pozemky p.č. 1662/1 a 1660/6 v k.ú. Vendryně.
125.  Zánik Honebního společenstva Vendryně -Vrožná
Dot.: Kdy zaniklo Honební společenstvo Vendryně -Vrožná
Odp.: HS vendryně-Vrožná zaniklo ze zákona dne 31.3.2003. Změna názvu stávajícího HS Vendryně-Prašivá na HS Vendryně-Vrožná nebyla do rejstříku HS zapsána. Honebním starostou HS Vendryně-Prašivá je pan B. K., zvolený valnou hromadou na VH konané dne 8.1.2015. Stávající honební výbor byl zvolen na VH 8.1.12015 a pozměněn na VH konané dne 16.3.2015. Lhůta, po kterou se mohli členové HS domáhat, aby soud vyslovil neplatnost VH, uplynula dne 8.4.2015, v případě VH ze dne 8.1.2015 a dne 16.6. 2015 v případě VH konané dne 16.3.2015.
124.  Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií
Dot.: Zda došlo ve městě Třinci k narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loteriíí a jiných podobných her.
Odp.: MěÚ Třinec, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků, v období let 2010 až 2015 neprojednávalo žádný správní delikt týkající se narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loteriíí a jiných podobných her povolovaných podle zákona č. 202/1990 Sb.
123.  Zaslání podkladů pro závazné stanovisko orgánu ochrany přírody
Dot.: prosím o zaslání podkladů pro závazné stanovisko, kterým se p. Fojciková při svém odůvodnění řídila za OOP.
Odp.: Žadateli bylo vyhověno, zaslány podklady: 1.Studie Ateliér V-Ing. Arch.I. Vorel (studie KR) z roku 2008-část týkající se obce bystřice 2.Nesouhlasné stanovisko k návrhu ÚP Bystřice - 12 stran textu 3.protokol z místního šetření nza OOP
122.  Uchovávání datových zpráv
Dot.: 1. V jakém formátu jsou datové zprávy uchovávány. 2. Odkazy na skartační a spisový řád města Třinec. 3. Který subjekt poskytuje MěÚ Třinec program spisové služby.
Odp.: Žadateli bylo písemně odepovězeno společně s poskytnutím požadovaných výstupů.
121.  Informace o správcích obcí.
Dot.: Správci obcí, kteří byli jmenováni bývalými OÚ v období od 12.11.2000 do 31.12. 2002.
Odp.: Byla poskytnuta písemná informace: MÚ Třinec nedisponuje žádnými informacemi o správcích obcí.
120.  Rozvody na území města Třinec
Dot.: Kolik rozvodů se uskutečnilo na území města Třinec za rok 2015.
Odp.: Na území města Třinec je za rok 2015 evidováno 101 rozvodů.
119.  Příspěvky na chod integrovaného záchranného systému
Dot.: Zda-li město Třinec finančně přispívá na chod integrovaného záchranného systému
Odp.: Město Třinec finančně přispívá na chod integrovaného záchranného systému. Cleková částka v roce 2015 činila 4 274 000Kč.
118.  Software pro vedení spisové služby.
Dot.: Informace o softwaru, který MÚ třinec používá pro vedení spisové služby.
Odp.: Písemně odpovězeno: město Třinec používá spisovou službu od firmy GEOVAP, spol. s r.o.
117.  Propojení částí obce Třinec
Dot.: Kdy přesně město třinec plánuje realizaci propojení části obce Třinec, a to pozemku p.č.1493/4 přes pozemky 1493/2,1543/7,1543/5 na místní komunikaci p.č. 1569/1.
Odp.: Informace zaslána písemě žadatelům dne 30.3.2016.
116.  Uchovávání datových zpráv
Dot.: V jaké podobě a jak dlouho jsou MěÚT uchovávány datové zprávy.
Odp.: Datové zprávy jsou uchovávány v podobách a lhůtách daných spisovým a skartačním řádem.
115.  Švédská cesta,z.s.
Dot.: Seznam všech došlých faktur za léta 2010-2015.
Odp.: Informace byla poskytnuta zasláním požadovaného seznamu.
114.  Jiří Labaj-koordinované stanovisko
Dot.: Žádost o koordinované stanovisko vydané MÚ Třinec pro veřejné projednávání návrhu zadání územního plánu obce Bystřice na přelomu roku 2012-2013.
Odp.: Źadateli bylo poskytnuto koordinované stanovisko o rozsahu 11 stran textu.
113.  Jan Jurečka-dotace městské hromadné dopravy
Dot.: Jakou částkou obec dotuje městskou hromadnou dopravu za kalendářní rok?
Odp.: Byla poskytnuta informace v písemné formě za roky 2013-2015. Město Třinec hradí autobusovému dopravci na základě smlouvy podle zákona č. 111/19994 Sb., o silniční dopravě, ve znění do 30.6. 2010, úhradu prokazatelné ztráty. 2013-26350120Kč 2014-26598332Kč 2015-27705066kč
112.  Jiří Bezděk-součinnost k ústavní stížnosti v problematice exekucí
Dot.: 1.Stanovisko ke společenské významnosti ústavní stížnosti. 2.Učiněné úkony a opatření. 3.Druhy součinnosti s exekutory. 4.Postupy a opatření. 5.Připomínkové návrhy k návrhům zákona č. 120/2001 sb. 6.Problémy s exekucemi. 7.Příjmy a výdaje za exekuční řízení.
Odp.: Žadateli byly písemně poskytnuty odpovědi na požadované dotazy. adI Město Třinec ani Městský úřad Třinec (dále jen povinný subjekt) k ústavní činnosti spisové zn. I. ÚS 2956/15 nezaujaly žádné stanovisko. adII Není posláním ani v kompetenci povinného subjektu činit jakékoliv úkony či opatření pro předejití vzniku krize ústavní moci. adIII Povinný subjekt poskytuje exekutorům obecně v součinnosti dané a určené rámcem právního řádu, tedy z. č. 128/2000Sb., o obcích, z. č. 500/2004 Sb., správní řád, z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a z. č. 120/2001 sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Je-li povinný subjekt účastníkem exekučního řízení jako oprávněný, pak poskytuje součinnost podle pokynů konkrétního exekutora. ad IV Postupy povinného subjektu odpovídají požadavkům právních předpisů označených v předchozím bodě. Celkové přehledy výdajů povinný subjekt nevede, jelikož takové výdaje nevznikají. ad V Povinný subjekt nedospěl k názoru, že je nutno činit návrhy k pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb. ad VI Povinný subjekt netrpí problémy souvisejícími s exekucemi. ad VII Za exekuční řízení nemá povinný subjekt do současné doby výdaje kromě nákladů na poplatky, ovšem tyto povinný subjekt neeviduje v položkovém členění. Příjmy povinného subjektu činí 271 Kč.
111.  Seizmický průzkum Raškovice - Morávka, Oldřichovicše a Bystřice-Hrádek
Dot.: Žádost o zaslání závazného stanoviska a souhlasného vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství k průzkumu u dotčených obcí Oldřicovice, Bystřice .
Odp.: Žadateli - Ing. Karel Kredba - byly poskytnuty žádané informace prostřrednictvím datové schránky.
110.  Rekonstrukce cesty k sauně, obec komorní Lhotka- B. Svorník
Dot.: Informace k povolení záměru, podmínky pro realizaci, kontroly na stavbě, porušování zákona o odpadech, technický dozor, současný stav stavby.
Odp.: Informace byla poskytnuta písemně v plném rozsahu.
109.  Istav Media s.r.o.-investiční plány Třince.
Dot.: Zaslání investičních plánů města Třince pro rok 2016.
Odp.: Dne 2.2.2016 byly žadately odeslány odkazy ne www. stránky a zpracovaný plán veřejných zakázek pro rok 2016.
108.  Petr Lanz-poskytnutí informací o činnosti veřejné správy
Dot.: Na základě jakého správního rozhodnutí byla povolena hudební produkce provozovateli"Baru Čárky", provozovateli TESLA Music Club a na základě jakéhoé rozhodnutí byla produkce stanovena pro jedntlivé dny.
Odp.: Informace byla poskytnuta písemně, daná problematika je řešena OZV č. 5 a9 z r. 2013, nikoli správním řízením.
107.   TC 101 s.r.o. Praha 9 - Stanice měření emisí
Dot.: Poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb.
Odp.: Dne 22. 12.2015, byla žadateli poslytnuta požadovaná informace ve formě seznamu.
106.  JUDr. David Jopek-zmocnění k výkonu státní správy
Dot.: 1. na základě jakého zákonného zmocnění byl výkon státní správy na úseku evidence silničních vozidel přenesen na soukromý subjekt. 2.Na základě jakého konkrétního dokladu byla do Přehledu provozovatelů zaspána osoba.
Odp.: Žadateli byly poskytnuty informace písemně dne 18.11.2015
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku