Osadní výbor Dolní Líštná

Osadní výbor Dolní Líštná - vývěsní skříňka


Osadní výbor Dolní Líštná

Zápis č. 1/2016

ze schůze osadního výboru Dolní Líštná

dne 26.1.2016 v 16:30 hod. v restauraci „ U Obracaja“

Přítomní: dle prezenční listiny – přítomno 5 členů

Hosté:

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Provozní záležitosti
  3. Projednání stanovisek MěÚ k dotazům občanů na setkání ze dne 24.6.2015

3.1 Doprava - bezpečnost silničního provozu

3.2 Životní prostředí

  1. Aktuální požadavky občanů na MěÚ Třinec

K bodu 1:

Jednání zahájila předsedkyně Osadního výboru paní Agata Valalíková. Jednání byli přítomni čtyři členové Osadního výboru, jeden omluven, ale později se dostavil. Osadní výbor je usnášeníschopný.


K bodu 2:

2.1 Osadní výbor se na svém jednání dohodl na četnosti schůzek, které se v následujícím funkčním období budou konat 1x měsíčně a dále dle potřeby. Pro účely externí elektronické komunikace bude založen snadno přístupný e-mailový účet osv.dolnilistna@seznam.cz.

Zajistí : p. Valalíková


2.2 Vývěsní informační skřínky. Byl vznesen dotaz na obnovu a rozšíření umístění vývěsních informačních skříněk k autobusovým zastávkám pro účely rychlé a efektivní informovanosti občanů Dolní Líštné o činnosti OV, ale i o jiných občanských záležitostech a informacích městského úřadu . Jejich využití je předpokládáno výhradně pro nekomerční použití.


2.3 Zpravodaj. Byl vznesen dotaz na možnosti tisku a distribuce Zpravodaje OV Dolní Líštná.

Zajistí : p. Valalíková


K bodu 3:

3.1 Členové OV byli seznámení s písemnou odpovědí odboru dopravy zn. MěÚT/30655/2015/Do/Ba ze dne 24.6.2015 k dotazům týkajících se :

3.1.1 požadavku na umístění retardérů u parčíku, umístění 2 ks odrazových zrcadel – u polské MŠ a v křižovatce u parčíku. Odbor dopravy ve svém dopise sdělil, že umístění dopravních zařízení bude projednáno s příslušným orgánem Policie ČR. Doposud však bez reakce.

3.1.2 upozornění na nefunkční veřejné osvětlení . Oprava bude provedena do 30.6. 2015

Členové OV byli seznámení s písemnou odpovědí odboru dopravy zn. MěÚT/30891/2015/Do/Še ze dne 24.6.2015 k dotazům týkajících se :

-Dešťová kanalizace u „Frydrycha“. Odbor dopravy zajišťuje údržbu tohoto odvodnění , do kterého jsou svedené vody z příkopů kolem silnice II/476. Odbor dopravy při deštích bude situaci monitorovat.


3.2 Členové OV byli seznámení s písemnou odpovědí odboru životního prostředí a zemědělství zn. MěÚT/30829/2015/ŽPaZ/LiH 60.1.V5 ze dne 24.5.2015 k dotazům týkajících se :

3.2.1 údržby zeleně , chodníků a stavu dřevin, a dále zlepšení výhledových poměrů pro řidiče i chodce týkající se parčíku u Obracaja. V odpovědi - ke zlepšení výhledových poměrů přispějí ořezy keřových skupin. Toto bylo provedeno.

3.2.2 mlátový povrch chodníku. V odpovědi se oprava nepředpokládá, jejich stav však bude sledován.

Občané si však nadále stěžují, že mlátový povrch je nutno dosypat a zhutnit.

3.2.3Pokud se jedná o špatný stav některých stromů, které mohou ohrozit chodce a dopravu na území Dolní Líštné v odpovědi ŽPaZ byla uvedena společnost SAFE TREES, s.r.o. , která provádí inventarizaci stromů, tedy analýzu a stav stromů ve městě Třinci, na základě jejíž údajů se pak provádí doporučený optimální typ péče. Výsledky činnosti SAFE TREES, s.r.o. v k.ú. Dolní Líštná

budou prověřeny.

Zajistí : p. Valalíková,p.Lipka


K bodu 4: Požadavky občanů na Měú Třinec

4.1 Četnost svozu odpadu – byl vznesen dotaz na malou četnost svozu smíšeného odpadu. Někteří občané chtějí , aby svoz smíšeného odpadu byl častější.

4.2 Byl vznesen dotaz na zimní údržbu MK, konkrétně nedostatečná údržba cesty přes les na Sosnu.

4.3 Byl vznesen dotaz občanů na možnosti výstavby chodníků podél místní komunikace a silnice č. II/476.

4.3 Byl vznesen dotaz občanů na možnosti zřízení přechodu pro chodce na silnici č. II/476 u „ Bowlingu“

4.4 Byl vznesen požadavek občanů na rozšíření obecně závazné vyhlášky města o volném pohybu psů, aby tato byla rozšířená i o Dolní Líštnou. V poslední době se na území Dolní Líštné vyskytly časté případy obtěžování, napadení i pokousání volně se pohybujícími psy. Pejskaři při venčení často nemají své psy na vodítku a ti pobíhají před majitelem bez náhubku tak daleko, že ten na svého svěřence ani nevidí, aby ho pro případ nebezpečí mohl odvolat. Chodci se potom bojí a neví, zda se jedná o psa, který by jim mohl ublížit. Také děti z MŠ se těchto (často velkých psů) bojí.

Dále je na území Dolní Líštné obrovský problém se psími exkrementy. Tím, že podél komunikací nejsou chodníky, tak chodec musí uhnout autu tak, že šlápne na nezpevněnou krajnici vozovky a ve většině případu šlápne do psích exkrementů. Nemluvě o místních pěšinách.


Dále prosíme o odpovědi k bodu 2 odstavec 2.2

k bodu 3 odstavec 3.1.1 a odstavec 3.2.2, a odstavec 3.2.3


Vyhotovila: Agata Valalíková

předseda OV Dolní Líštná

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku