Ropice

Územně plánovací dokumentace Ropice (ÚPD)
Územní plán Ropice
Údaje o vydaném Územním plánu Ropice:
  • byl vydán Zastupitelstvem obce Ropice dne 2.2.2015 formou opatření obecné povahy č. 1/2015,
  • vydání nabylo účinnosti dne 18.2.2015,
  • je uložen u obce Ropice a u pořizovatele – Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování,
  • je poskytnut stavebnímu úřadu Městského úřadu Třinec a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánu, stavebního řádu a kultury,
  • dokladová dokumentace o pořízení územního plánu je uložena na Obecním úřadě Ropice, kde je možno do ní nahlížet,
  • je zveřejněn na adrese: www.ropice.cz a www.trinecko.cz.
ikona - stáhnout soubor (895.37 kB)
I.1 - Výkres základního členění území
ikona - stáhnout soubor (1.41 MB)
I.2 - Hlavní výkres - urbanistická koncepce
ikona - stáhnout soubor (1.18 MB)
I.2a - Hlavní výkres - dopravní infrastruktura
ikona - stáhnout soubor (1.10 MB)
I.2b - Hlavní výkres - vodní hospodářství
ikona - stáhnout soubor (1.04 MB)
I.2c - Hlavní výkres - energetika a spoje
ikona - stáhnout soubor (907.45 kB)
I.3 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ikona - stáhnout soubor (585.25 kB)
I.A - Textová část
ikona - stáhnout soubor (2.23 MB)
II.1 - Koordinační výkres
ikona - stáhnout soubor (1.14 MB)
II.2 - Výkres širších vztahů
ikona - stáhnout soubor (1.37 MB)
II.3 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ikona - stáhnout soubor (3.73 MB)
II.A - Textová část odůvodnění
ikona - stáhnout soubor (944.77 kB)
III. - Posouzení vlivu na veřejné zdraví
ikona - stáhnout soubor (1.29 MB)
III. - Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku