Odbor sociálních věcí

Sociálně právní ochrana dětí


Sociálně-právní ochrana dětí je zaměřena na ochranu práv a zájmů dětí (například při rozvodech rodičů, nakládaní s jejich majetkem nebo zanedbávání péče o ně ze strany rodičů), řešení výchovných problémů dětí, zprostředkování náhradní rodinné péče apod. Velká pozornost je věnována problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Sociálně-právní ochrana dětí se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění a vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Výkon sociálně-právní ochrany dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí a pověřené osoby.Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Městském úřadu Třinec


Pro město Třinec a obce v jeho správním obvodu (Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí a Vendryně) zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí na Městském úřadě v Třinci.

Kontaktní adresa:

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Odbor sociálních věcí najdete na 3. podlaží v nové přístavbě budovy Městského úřadu Třinec.


K Městskému úřadu je možné se dopravit osobním automobilem, autobusem či vlakem. Úřad disponuje 2 parkovišti. Jedno parkoviště se nachází v těsné blízkosti úřadu, avšak doba parkování je omezena na 2 hodiny. Parkování na druhém parkovišti není časově omezeno, toto se nachází zhruba 1 minutu od úřadu směr „Třinec, Centrum“. V této části Třince se nachází i vlaková zastávka, která je od úřadu vzdálena zhruba 8 minut pěší chůzí.

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 17:00 hod.

Středa 8:00 - 17:00 hod.


Sociální pracovnice vyjíždějí na terénní šetření nebo jednání k soudům, proto doporučujeme dohodnout si schůzku předem, pokud chcete jednat s konkrétní sociální pracovnicí. Je také možné se domluvit na schůzce mimo úřední hodiny. Pracovnice se vzájemně zastupují a základní informace předá klientům kterákoli pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí.


Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje mimo pracovní dobu nepřetržitou pohotovostní službu pro případ potřeby zajištění bezodkladného výkonu k ochraně dítěte (např. pokud se dítě ocitlo bez jakékoli péče). Péče o ohrožené děti mimo pracovní dobu je realizována ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (např. Policií ČR), které po zjištění a vyhodnocení situace kontaktují pracovníky sociálně-právní ochrany dětí k zajištění ochrany dítěte.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec vykonává 3 dílčí agendy: agendu sociálně-právní ochrany, agendu kurátorů pro děti a mládež a agendu náhradní rodinné péče. Informace o jednotlivých agendách je možné najít v nabídkovém menu vpravo.

Informační leták o oddělení sociálně-právní ochrany dětí.pdf

Informační leták o oddělení sociálně-právní ochrany dětí v polštině.pdf
Kontaktní informace

Kontakty na konkrétní pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Třinec najdete v menu vpravo pod jednotlivými agendami oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Pokud nechcete mluvit s konkrétním pracovníkem, můžete využít obecný email oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

ospod@trinecko.cz

nebo se obraťte na vedoucí pracovníky:

Věra Majerová - odbor sociálních věcí - vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 347 Telefon: 558306361 E-mail: vera.majerova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • koordinuje a kontroluje činnost oddělení SPOD
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • koordinátorka systému včasné intervence
Ikona vedoucí odboru Mgr. Ellen Raszková - odbor sociálních věcí
Kancelář: 348 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí odboru sociálních věcí
 • koordinace práce 3 oddělení odboru sociálních věcí: (odd. sociální pomoci, odd. sociálně-právní ochrany dětí, odd. rozvoje sociálních služeb)
 • agenda zřizovatele příspěvkových organizací v sociální oblasti vč. metodického vedení
 • manažerka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
 • poradenská a konzultační činnost v sociální oblasti

Projekt Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci


Odbor sociálních věcí MěÚ Třinec získal v roce 2014 dotaci ve výši 2 240 763,47 Kč z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR na projekt „Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci“. Projekt byl realizován od 01.02.2014 do 30.06.2015. Projekt byl zaměřen na aplikaci povinností zákona o sociálně-právní ochraně dětí do praxe na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Třinci prostřednictvím vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany a jejich ověřování v praxi. Projektem bylo zajištěno odpovídající personální zajištění sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Třinec, kdy byly na uvedené oddělení přijaty dvě nové sociální pracovnice a bylo jim pořízeno odpovídající technické a materiální vybavení. K vypracování standardů kvality výrazným způsobem pomohly metodické konzultace mezi pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a odborníky na sociálně-právní ochranu dětí a také další profesní vzdělávání pracovníků realizované prostřednictvím čtyř akreditovaných vzdělávacích programů a individuálních supervizí. Celý projekt byl završen realizací odborné konference, která proběhla 20. května 2015. Díky projektu vytvořilo oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Třinec dva inovativní produkty, a to Všeobecný vzdělávací materiál o standardech kvality a samotné Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí jsou k dispozici zde.


Konference k projektu Standardizace

Dne 20.05.2015 proběhla v Kulturním domě Trisia odborná konference k projektu č. 1.04/3.1.03/C2.00097 Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Program a sborník příspěvků z konference je možné stáhnout níže.

Program konference

Projekt Standardizace OSPOD Třinec - Věra Majerová

Význam a role standardů kvality - Mgr. et Ing. Romana Bélová

Standardizace OSPOD z pohledu Krajského úřadu - Mgr. Žaneta Hečková

Role metodika v procesu standardizace - Bc. Jana Klusová

Zkušenosti se zaváděním vybraného standardu do praxe - Mgr. Karina Szczotková a Mgr. Kateřina Křehulová

Zkušenosti se standardizací z pohledu pověřených osob I. - Mgr. Andrea Pavlištíková

Zkušenosti se standardizací z pohledu pověřených osob II. - Mgr. et Ing. Romana Bélová

Zkušenosti se standardizací z MěÚ Český Těšín - Mgr. Dana Moldrzyková


Metodické materiály z projektu Standardizace

V roce 2014 probíhaly na Městském úřadu v Třinci metodické konzultace (kulaté stoly a workshopy) mezi pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Třinec a odborníky na sociálně-právní ochranu dětí. Účelem těchto metodických konzultací bylo vytvořit Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Třinec. Metodické konzultace byly financovány z projektu č. 1.04/3.1.03/C2.00097 Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Vzdělávací materiál z metodických konzultací je možné stáhnout níže:

Vzdělávací materiál I. část

Vzdělávací materiál II. část

Vzdělávací materiál III. část

Vzdělávací materiál IV. část

Vzdělávací materiál V. část

Vzdělávací materiál VI. část

Vzdělávací materiál VII. část

Vzdělávací materiál VIII. část


Principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí


Pracovník OSPOD se při své činnosti řídí platnými zákonnými předpisy ČR různé právní síly (zejména Listinou základních práv a svobod, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) a mezinárodními dokumenty (zejména Úmluva o právech dítěte), které zakládají právo všem dětem, tj. osobám nezletilým, na ochranu zdravého vývoje, rodinný život a rovněž ochranu před násilím a sociálně-patologickými jevy.

Pracovník dodržuje pravidla Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, včetně Kodexu zaměstnanců Městského úřadu Třinec a v kontaktu s klientem zachovává zásady slušného chování.

 1. Pracovník OSPOD přistupuje při výkonu sociálně-právní ochrany ke všem klientům individuálně, uznává tak jedinečnost každého člověka bez stereotypů, předsudků a diskriminace. Jednání přizpůsobuje zejména věku klienta, jeho intelektu, handicapu, a průběžně si ověřuje, zda sdělenému porozuměl.
 2. Pracovník OSPOD mapuje problémovou situaci konkrétního klienta a poskytuje mu pomoc či intervenci s ohledem na jeho potřeby a zákonem chráněný zájem dítěte.
 3. Prostřednictvím metod sociální práce pracovník OSPOD zplnomocňuje klienta, aby přijal zodpověnost za svou situaci, přistupoval k jejímu řešení aktivně, tak aby byl postupně schopen své problémy řešit sám.
 4. Pracovník OSPOD při výkonu sociálně-právní ochrany přistupuje k potřebám každého klienta se stejným úsilím, empatií, respektem, nestranně a zohledňuje případná specifika klienta či situace. Při své činnosti bere v úvahu zejména přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení jeho citového a psychického vývoje. Dítěti vzhledem k jeho věku a rozumové vyspělosti sděluje informace o všech závažných věcech, které se jeho osoby dotýkají.
 5. Pracovník OSPOD prostřednictvím metod práce s rodinou pracuje na posílení selhávajících funkcí rodiny. V rámci pomoci či intervencí pracovník v přímém kontaktu s klientem posiluje rodičovské kompetence, a to tím, že kladné projevy oceňuje, na nedostatečné upozorňuje a vede k jejich změně. Primárně motivuje k péči o děti. K tomuto účelu rovněž využívá nabídku návazných služeb (např. sociálně-aktivizační služby, poskytuje poukázky potravinového fondu a poukázky na ošacení) a dalších institucí zajišťujících finanční zabezpečení a vzdělávání (výplata dávek, financování obědů, jízdného, rozvoj pečovatelských a výchovných schopností rodičů formou vzdělávacích programů).
 6. Při práci s rodinou pracovník OSPOD identifikuje případná rizika možného sociálního vyloučení (nemá-li rodina podporu komunity, případně zda daná komunita není zdrojem ohrožení). Za tímto účelem veškeré působení pracovníka vede k sociálnímu začlenění rodiny a zajišťování podpory přirozených zdrojů (rodina, komunita) a dalších služeb, které vycházejí z potřeb klienta, popřípadě pracovník iniciuje vznik potřebných služeb v rámci procesu komunitního plánování.
 7. Pracovník OSPOD ctí rodinu jako jedinečné a nezastupitelné prostředí pro vývoj dítěte. Respektuje právo dětí na rodičovskou péči a právo rodičů na péči a výchovu dětí. V tomto kontextu poskytuje rodině pomoc, aby dítě mohlo v daném prostředí vyrůstat. Pracovník respektuje nedotknutelnost obydlí rodiny a ochranu před neoprávněným zasahováním do rodinného života. Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí tak vstupuje do daného prostředí na základě skutečností uvedených v zákoně - v případě zajištění ochrany života nebo zdraví dítěte, ochrany jeho práv nebo právem chráněných zájmů. Pracovník je rovněž oprávněn zjišťovat, zda je o dítě řádně pečováno ve škole nebo pracovišti dítěte. Provádí sociální šetření na základě žádostí soudu, sdělení občanů, organizací, na základě anonymních oznámení či na základě vlastních zjištění z depistáže.
 8. Pracovník OSPOD zachovává důvěrnost sděleného a mlčenlivost vyjma subjektů, jimž je povinen ze zákona požadované sdělovat a oznamovací povinnosti. Právo na soukromí zohledňuje rovněž při osobním jednání v kanceláři a při manipulaci se spisovou dokumentací.
 9. Je-li dítě jako klient OSPOD umístěno mimo svou rodinu, tj. mimo své přirozené prostředí, je mu poskytována mimořádná pozornost v podobě jeho pravidelných návštěv a návštěv rodičů. V rámci sociální práce s rodinou pracovník pomáhá k zlepšení situace v rodině za účelem návratu dítěte a rovněž podporuje zachování kontaktu dítěte s rodiči, není-li to v rozporu s jeho zájmem. Není-li jeho návrat do rodiny možný činí pracovník úkony pro zajištění náhradní rodinné péče.
 10. Pracovník OSPOD v rámci kontaktu klienta srozumitelně informuje o postupu, který v jeho konkrétním případě hodlá použít, a klient má možnost se k tomuto vyjádřit. Při výkonu sociálně-právní ochrany pracovník naváže s klientem spolupráci, provádí vyhodnocování situace rodiny včetně dítěte, zpracovává se zúčastněnými individuální plán ochrany dítěte a motivuje k plnění nastavených kroků. Zároveň zúčastněné rovněž seznámí s tím, jaká opatření mohou být ze strany pracovníka přijata, nebude-li sjednané plněno.Komise OSPOD


Komise pro sociálně-právní ochranu dětí je zvláštním orgánem obce s rozšířenou působností, kterou zřizuje starosta. Komise je složena z řad pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí a odborníků, kteří spolupůsobí při sociálně-právní ochraně, zejména pedagogických pracovníků, psychologů, zdravotnických pracovníků, zástupců pověřených osob apod. Komise:

 • navrhuje a posuzuje sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a programy a opatření v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy
 • projednává jednotlivé případy týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí či dětí ohrožených sociálně patologickými jevy, případně jiné případy provádění sociálně-právní ochrany dětí

K projednávaným případům si komise může přizvat dítě, jeho rodiče či jiné osoby odpovědné za jeho výchovu a další osoby či zástupce organizací, jejichž názor je relevantní a potřebný.

Členové komise

 • MUDr. Tatiana Klusová, dětská lékařka, předseda komise
 • Věra Majerová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Třinec, zástupce předsedy komise
 • Mgr. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí, člen komise
 • Bc. Martina Lenczowská, vedoucí Sociální asistence Třinec, člen komise
 • Mgr. Anna Lisztwanová, výchovná poradkyně Jubilejní Masarykovy ZŠ Třinec, člen komise
 • Ing. et Mgr. Lukáš Szlaur, psycholog PetTýmu, člen komise
 • Mgr. Robert Sikora, zástupce ředitele Městské policie Třinec, člen komise
 • Por. Mgr. Petra Nowaková, Policie ČR, územní odbor SKPV Třinec

Tajemnice komise

 • Bc. Eva Plucnarová, kurátorka pro děti a mládež


Systém včasné intervence (SVI)


Systém včasné intervence je způsob práce s ohroženými a rizikovými dětmi a jejich rodinami za pomoci usnadněné a přitom kvalitní komunikace sociálních, zdravotních a školských orgánů, probačních úředníků, Policie ČR, městské policie a nestátních organizací zabývajících se prevencí kriminality a sociálně právní ochranou dětí a mládeže. Cílovou skupinou jsou děti a jejich rodiny.

Projekt Systému včasné intervence je v našem městě realizován od roku 2009. Informační prostředí systému ke své každodenní práci využívá oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Třinci.

Díky systému včasné intervence se rychle a efektivně předávají informace potřebné ke snížení rizika kriminálního vývoje dětí a k jejich ochraně mezi organizacemi a institucemi a oddělením sociálně-právní ochrany dětí. V současné době je do systému zapojeno více než 50 subjektů a další subjekty, které se zabývají ohroženými a rizikovými dětmi, a subjekty, které mají oznamovací povinnost ve vztahu k orgánu sociálně právní ochraně dětí, se postupně zapojují.

Zapojené subjekty mohou prostřednictvím tohoto systému poslat v případě potřeby oznámení o rizikových dětech, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana. Pracovníci oddělení pak s informací bezodkladně pracují. Systém usnadňuje administrativní náročnost předávání oznámení, zefektivňuje a zrychluje práci zúčastněných subjektů a zejména zajišťuje rychlejší pomoc pro ohrožené či rizikové děti.

Na základě dožádání tento systém umožňuje dočasné zpřístupnění spisové dokumentace dítěte v elektronické formě vedené oddělením sociálně-právní ochrany dětí oprávněným institucím. Tyto instituce mají zákonné právo vyžádat si spisovou dokumentaci dítěte a na základě prohlášení o spolupráci, kterou podepsaly v rámci systému SVI, jsou oprávněny tyto informace získat v elektronické podobě, což opět velmi zrychlí a zefektivní práci všech dotčených orgánů a institucí a ušetří prostředky za kopírování spisové dokumentace. Institucemi, které si mohou podat dožádání k nahlížení do spisové dokumentace dítěte, jsou Okresní soud ve Frýdku-Místku, Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku, Probační a mediační služba, středisko Frýdek-Místek a Policie ČR, územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování, pracoviště Třinec.

V rámci projektu SVI pracuje pracovní skupina Tým pro mládež, která je složena ze zástupců jednotlivých zapojených subjektů. Tajemníkem týmu je Mgr. Vlastimil Starzyk, tel. 558 306 333.

Členové Týmu pro mládež:

 • Mgr. Jarmila Brázdová, Okresní soud Frýdek Místek
 • Mgr. Lenka Dostálová, Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek
 • JUDr. Jiřina Závorková, Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek
 • Mgr. Martina Běhálková, Probační a mediační služba Frýdek-Místek
 • Por., Mgr. Petra Nowaková, Policie ČR, územní odbor SKPV Třinec
 • Npor. Bc. Petr Tluček, Policie ČR, územní odbor vnější služby Třinec

Pracovní profil

Odbor sociálních věcí má zpracován pracovní profil vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Pracovní profil obsahuje popis vykonávaných činností a také osobnostní a kvalifikační předpoklady vedoucího pracovníka OSPOD.


Osobnostní a kvalifikační předpoklady vedoucího OSPOD:

 • způsobilost k právním úkonům,
 • zdravotní způsobilost,
 • trestní bezúhonnost,
 • odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., k výkonu vedoucího oddělení,
 • pracovní zkušenosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného práva, sociální práce a sociálních služeb,
 • praxe minimálně 2 roky v oblasti sociální práce ve státní správě nebo v sociálních službách zaměřených na cílovou skupinu dětí,
 • znalost standardů na úseku SPOD,
 • znalost práce na PC v rozsahu MS Office (výhodou zkouška ECDL),
 • organizační schopnosti,
 • samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, flexibilita,
 • schopnost týmové spolupráce a schopnost vedení týmu,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • aktivní a empatický přístup ke klientům,
 • schopnost zvládat stresové situace,
 • řidičské oprávnění skupiny B pro referentská vozidla zaměstnavatele.

Vykonávané činnosti:

 • koordinuje a kontroluje činnost oddělení sociálněprávní ochrany dětí a plní další úkoly uložené vedoucím odboru,
 • osobně se podílí na níže uvedených činnostech, v rámci sociální práce vede náročné případy jednotlivců i skupin, některé činnosti jen koordinuje,
 • rovněž provádí předběžnou, průběžnou i následnou kontrolní činnost na dodržování správního řízení, na dodržování postupů, metod a vyhodnocování individuální sociální práce u níže uvedených činností vč. provádění analytické, metodické a statistické činnosti a to jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti,
 • je oprávněna kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim v rozsahu § 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Činnosti na úseku přenesené působnosti:

 • v souladu s platnými právními předpisy poskytuje soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti,
 • zabezpečuje plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince obce s rozšířenou působností (ORP), se zaměřením na agendy oddělení sociálně právní ochrany dětí,
 • v souladu se zákonem o základních registrech navrhuje vedoucí odboru SV přihlášení k práci v registrovaných agendách, zodpovídá za určení konkrétních zaměstnanců, kteří vykonávají jednotlivé role v registrovaných agendách, a zodpovídá za nahlášení všech změn v přidělených rolích metodikovi na odboru informatiky,
 • je povinna při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB – registr obyvatel, ROS – registr osob, RÚIAN – registr územní identifikace, adres a nemovitostí, RPP – registr práv a povinností), - tj. ztotožnění,
 • vykonává či koordinuje všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 • koordinuje a vede samostatný výkon specializovaných agend v péči o rodinu a děti,
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími orgány sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a zdravotnickými zařízeními,
 • spolupracuje se státními orgány, nestátními subjekty a občanskými sdruženími, které mají pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, a dále např. s věznicemi, státním zastupitelstvím, poradnou pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy,
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální práci s problémovými rodinami, pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí či výchovou a vzděláváním dítěte,
 • koordinuje šetření v rodinách, u zaměstnavatelů, obecních úřadů, školských, zdravotnických a jiných zařízeních,
 • v indikovaných případech ukládá rodičům povinnosti, vydává v tomto směru rozhodnutí,
 • koordinuje podávání soudu návrhy na výchovná opatření, na nařízení, prodloužení či zrušení ústavní výchovy a na předběžné opatření,
 • koordinuje podávání podnětů (návrhy) na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti,
 • koordinuje podávání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti,
 • koordinuje nebo vykonává funkci opatrovníka, poručníka či kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných orgánů a organizací,
 • koordinuje návštěvy dětí v zařízeních, kde je realizována ústavní výchova (či jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody) se sledováním dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, koordinuje oznámení této skutečnosti příslušným orgánům; podílí se na vyjádřeních k pobytu dítěte mimo zařízení,
 • podílí se na vyhodnocování situace ohroženého dítěte, a na zpracování individuálních plánů ochrany dítěte,
 • koordinuje podávání zpráv soudu a dalším orgánům na jejich vyžádání po provedeném komplexním sociálním šetření, koordinuje zastupování dětí při jednání u soudu, policie i u jiných orgánů a organizací,
 • pořádá a účastní se případových konferencí k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny,
 • podílí se na návrzích a opatřeních včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně,
 • podílí se na opatřeních potřebných pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady ČR,
 • koordinuje agendu kurátora pro děti mládež s tím, že se zabývá nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a mladistvými od 15 – 18 let, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku,
 • zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce),
 • koordinuje podávání návrhů soudu na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě na její zrušení, a na předběžná opatření, je-li zdraví a výchova či vývoj dítěte vážně ohroženo,
 • koordinuje v rámci trestního řízení proti mladistvému podávání návrhu soudu na upuštění a propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení,
 • poskytuje soudu součinnost při realizaci ústavní výchovy, zabezpečuje v daném směru potřebné úkony, podílí se na sledování dodržování práv dítěte ve škole, zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • koordinuje sociální práci zaměřenou na děti týrané, zanedbávané a zneužívané (CAN), a na děti se zdravotním postižením,
 • koordinuje na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podávání kvalifikovaných zpráv o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu,
 • spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny,
 • koordinuje komplexní odbornou sociální pomoc v případech, kdy není mladistvý odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odsouzení),
 • podílí se koordinaci zastupování dětí s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a koordinuje účast u trestního řízení proti mladistvým,
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do náhradní rodinné péče a poskytuje výchovnou a poradenskou péči pěstounům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů souvisejících s péči a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte,
 • koordinuje návštěvy dětí, které byly svěřeny do péče jiného občana než rodiče,
 • rozhoduje o výkonu pěstounské péče,
 • zodpovídá za uzavírání dohod o pěstounské péči a sleduje jejich naplňování,
 • připravuje podklady k podání žádosti krajské pobočce ÚP o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče v návaznosti na uzavření dohod, sleduje správné čerpání tohoto příspěvku to dotace a zodpovídá za jeho roční vyúčtování; - podílí se na zpracování statistických údajů,
 • připravuje podklady k podání žádosti o dotaci na sociální práci oddělení SPOD a průběžně se podílí na čerpání této dotace, sleduje správné čerpání této dotace a zodpovídá za její roční vyúčtování,
 • vede evidenci v Systému včasné intervence (SVI) a zodpovídá za vedení všech povinných rejstříků,
 • koordinuje a podílí se na zpracování standardů kvality a řídí se jimi při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí,
 • např. písemná tvorba a revize postupů, vnitřních pravidel nebo metodik odboru SV k jednotlivým standardům v souvislosti se směrnicemi úřadu, se spolupracujícími orgány, podíl na analýze stavu místních podmínek a potřeb, vyhodnocování individuálních plánů.

Činnosti na úseku samostatné působnosti:

 • zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města,
 • napomáhá komisím rady města v její činnosti,
 • v případě jmenování starostou města vykonává funkci místopředsedkyně komise sociálně právní ochrany dětí,
 • koordinuje spisovou a archivní službu v souladu s příslušnými předpisy a pokyny - pro OSPOD,
 • zabezpečuje úkoly vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně,
 • odpovídá za úplnost majetku uvedeného na inventárních seznamech v kancelářích MěÚ na svém oddělení a řádnou péči o něj, jeho nepřemísťování a nakládání s tímto majetkem podle dispozic odboru VV a odboru Inf; ohlašuje neprodleně odboru VV nebo odboru Inf jeho poškození, ztrátu nebo závady, a to ve spolupráci s vedoucí odboru SV; rovněž za úplnost majetku ve správě odboru SV získaný prostřednictvím dotací pro své oddělení,
 • sleduje čerpání rozpočtu dotace, chystá podklady a zodpovídá za oprávněnost nákladů,
 • koordinuje přípravu podkladů pro statistické výkazy,
 • průběžně sleduje platnost a aktuálnost všech obecně závazných vyhlášek města, nařízení rady města a vnitřních předpisů městského úřadu a soulad mezi nimi, předkládá návrhy na jejich vydání, změnu nebo zrušení, plní úkoly v nich zakotvené,
 • podílí se na přípravě návrhů stanovisek ve věcech, kde je město účastníkem správního řízení,
 • zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času ohrožených dětí, včetně dětí vyhledávajících styky s osobami požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchající trestnou činnost,
 • ve správním obvodu města spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, se zdravotnickými zařízeními, s probační a mediační službou, s pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty,
 • sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty; zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené věku,
 • zajišťuje užívání společného informačního systému v rámci Systému včasné intervence a z něho vyplývajících povinností se zaměřením na prevenci rizika a na péči o ohrožené děti a mladistvé;
 • koordinuje činnost Týmu pro mládež a Řídícího výboru; vykonává funkci koordinátora SVI, dohlíží na zavádění spisů do systému a zodpovídá za písemnou agendu v souvislosti se zřízením přístupových práv do SVI subjektů a jejich určených pracovníků,
 • zajišťuje koordinaci provozu jednací místnosti pro rodiny s dětmi.

Popis dalších činností:

 • plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole,
 • plní povinnosti vyplývající z „Kontrolního řádu města Třince“,
 • neprodleně sděluje vedoucímu odboru případy vznikající v rámci působnosti odboru, u kterých nastávají povinnosti uplatnit sankce vyplývající z uzavřených smluv a uplatňují tyto sankce.
 • je povinna se řídit při své činnosti aktuálním organizačním řádem,
 • při své činnosti se řídí dalšími příslušnými vnitřními předpisy organizace,
 • zachovává mlčenlivosti o věcech, se kterými zaměstnanec přišel do styku při výkonu pracovní činnosti,
 • podepisuje veškeré dokumenty zpracované příslušným oddělením, k jejichž podpisu byla písemně zmocněna vedoucí odboru,
 • podílí se na evidenci docházky pracovníků oddělení SPOD dle pokynů vedoucí odboru SV,
 • koordinuje evidenci a ukládání dokumentů vzešlých z činnosti oddělení v souladu metodikou a předpisy týkající se sociálně-právní ochrany dětí;
 • dodržuje etické zásady sociálního pracovníka,
 • povinně se průběžně vzdělává v oblastech pro odborné poradenství,
 • konzultuje složitější případy s vedoucí odboru SV; zároveň ji ihned písemně upozorňuje na vzniklé rozpočtové, účetní, právní či jiné problémy,
 • je oprávněnou úřední osobou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • podílí se na procesu řízení rizik vč. identifikace a hodnocení rizik; řídí se danou metodikou,
 • plní další úkoly nadřízeného pracovníka v rozsahu pracovního zařazení,
 • zastupuje vedoucí odboru sociálních věcí v případě její nepřítomnosti na základě písemného pověření jako 1. v pořadí.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku