Všeobecné informace

Všeobecné informace


Co je to živnost:


Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).

Všeobecné podmínky provozování živnosti:

  • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
  • bezúhonnost
Bezúhonnost se prokazuje u občanů ČR výpisem z evidence Rejstříku trestů (tento doklad si živnostenský úřad vyžádá sám). Občané jiných států prokazují bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem své země. Nevydává - li tento stát výše uvedený doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Podnikání prostřednictvím odpovědného zástupce


Podnikatel - fyzická osoba ustanovuje odpovědného zástupce většinou z důvodu, že sám nesplňuje odbornou nebo jinou způsobilost  pro provozování živnosti, u právnické osoby plní funkci odpovědného zástupce člen statutárního orgánu (není to však podmínkou). Odpovědný zástupce je podle § 11 odst. 1 živnostenského zákona fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Funkci odpovědného zástupce může osoba vykonávat pouze pro 4 podnikatelské subjekty. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Tuto funkci nemůže plnit fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti (blíže § 8 živnostenského zákona). Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo sankčně zrušeno živnostenské oprávnění, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámí-li ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele.

Sídlo


- je adresa odkud podnikatel-fyzická osoba řídí svoji činnost (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů, atd.). Sídlo si volí podnikatel podle vlastní úvahy, nejčastěji to bývá adresa trvalého bydliště, ale není to pravidlem, lze samozřejmě sídlo mít shodné s adresou své provozovny. Pokud se však adresa sídla liší od trvalého bydliště nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, je podnikatel povinen živnostenskému úřadu doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil své sídlo. Fyzická osoba může mít jen jedno sídlo, které se vztahuje k celé jeho podnikatelské činnosti (i pro více živností). Sídlo musí mít podnikatel-fyzická osoba vždy.

Provozovna


- je prostor, v němž je živnost provozována. Toto je nejdůležitějším znakem provozovny! Za provozovnu se pro účel zákona považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (stánek, pojízdná prodejna). Podnikatel může provozovat jednu živnost ve více provozovnách. Samozřejmě lze provozovat v jedné provozovně více živností. Nejčastějšími provozovnami jsou obchody, prostory k poskytování služeb zákazníkům (např. kadeřnické salóny, restaurace, stánky, sklady, dílny, byty, prodejní automaty, pojízdné prodejny, atd.).

Druhy živností:


Nařízení vlády stanovuje souhrn činností, které lze či nelze provádět v rámci jednotlivých živností. Jedná se o právní normu, s pomocí které může podnikatel argumentovat při případném sporu o rozsahu živnostenského oprávnění.
  • Ohlašovací řemeslné , uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti (např. vyučení v oboru nebo praxe).
  • Ohlašovací vázané , uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti dokladem uvedeným v příloze č. 2 živn. zákona.
  • Koncesované - uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona, kromě splnění všeobecných podmínek je požadováno doložení odborné způsobilosti dokladem uvedeným v příloze č. 3 živn. zákona, doložení stanoviska orgánu státní správy podle druhu koncese.
  • Ohlašovací volná, seznam oborů činností náležejících do živnosti volné je v příloze č. 4 živnostenského zákona, pro provozování je požadováno pouze splnění všeobecných podmínek.

Ke stažení:


Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností - aktuální znění i se změnami provedenými NV č. 288/2010 Sb.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku