Zahájení podnikatelské činnosti

ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI


Kdo může provozovat živnost:


Živnost může provozovat každá fyzická nebo právnická osoba, splní - li podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Kde se může ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi:


Ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese je možno na kterémkoli obecním živnostenském úřadě v České republice. Podání obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Kontaktní místo doručí podání OŽÚ podle místa podání, pokud si podatel nezvolí konkrétní obecní živnostenský úřad.

Tiskopisy:


Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. V případě, že se dostavíte osobně na živnostenský úřad v Třinci, pracovnice oddělení registrace s Vámi vyplní formulář elektronicky. Jednotné registrační formuláře je možno stáhnout si zde.

Jaké doklady vzít s sebou:


Vždy je nutné mít s sebou platný občanský průkaz (cizinci pas). Pokud podnikatel ohlašuje volnou živnost, nepotřebuje žádný další doklad. V případě ohlášení řemeslné a vázané živnosti či žádosti o koncesi jsou vyžadovány doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost. Vzhledem k šíři této problematiky se s žádostí o informace ke konkrétním případům obracejte na pracovníky registračního oddělení.

Lhůty pro vyřízení:


Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu a vydání výpisu. Podnikatel se následně prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Podnikatelé, kteří získali živnostenská oprávnění podle staré právní úpravy účinné před 1.7.2008, se mohou též prokazovat živnostenským listem, koncesní listinou, výpisem ze živnostenského rejstříku nebo osvědčením nahrazujícím živnostenský list.

Kdy je možno začít podnikat:

 • Oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení živnosti, u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
 • Živnostenský úřad přidělí podnikateli - fyzické osobě identifikační číslo, pokud již není přiděleno. Jednomu podnikateli lze přidělit jen jedno IČ pro všechny druhy podnikatelské činnosti! Právnická osoba, která má povinnost zápisu do obchodního rejstříku, získá IČ (pokud ji již dříve nebylo přiděleno) zápisem do obchodního rejstříku.
 • Podnikatel může provozovat více živností, musí však pro každou z nich získat živnostenské oprávnění.

Přerušení živnosti:


Provozování živnosti lze přerušit dnem doručení oznámení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení, vždy však na dobu určitou, maximální délka přerušení je do 31.12.2099. V době přerušení provozování živnosti je podnikatel zbaven některých povinností, které jsou taxativně vyjmenovány (např. v době přerušení živnosti není povinen splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti).

Na které další úřady je potřeba nahlásit zahájení podnikání:


Obecní živnostenský úřad vykonává činnost i jako centrální registrační místo (CRM). Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat ohlášení vůči správci daně (FÚ), orgánu sociálního zabezpečení (OSSZ), úřadu práce a zdravotní pojišťovně, konkrétně tedy lze:
 • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
 • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Základní správní poplatky:

 • Ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání - 1000 Kč
 • Další ohlášení živnosti, žádosti o koncesi (subjekt již podniká dle živnostenského zákona) - 500 Kč
 • Změna rozhodnutí o udělení koncese - 500 Kč
 • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500 Kč
 • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny - 100 Kč
 • Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona na žádost - 20 Kč za každou i započatou stránku
Správní poplatky se v Třinci hradí v HOTOVOSTI na pokladně Městského úřadu, přízemí, kancelář č. 134 a 135. Není možno použít platební kartu.

Návod na jednotlivé životní situace spojené se zahájením podnikání je možno nalézt na http://www.businessinfo.cz/cs/faze-podnikani/zahajeni-podnikatelske-cinnosti.html
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku