Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku


2. Základní informace k životní situaci
Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
U výpisů, potvrzení s veřejnými daty - kdokoliv.
U výpisů, potvrzení s neveřejnými daty - podnikatel osobně, případně jeho zplnomocněný zástupce, subjekty pověřené zvláštními zákony, u právnických osob - osoby oprávněné za daný subjekt jednat (jednatel, prokurista), jejich zplnomocnění zástupci.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Nejsou stanoveny.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žadatel podá písemnou žádost o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt. V žádosti uvede jemu známé informace, které jednoznačně identifikují subjekt, o jehož výpis žádá. Současně uvede, zda žádá
o úplný nebo částečný výpis.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Kterýkoli obecní živnostenský úřad na území ČR, např. Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec nebo
Czech POINT.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: registrační oddělení živnostenského úřadu Kancelář: 337, 339, 340, 341 Tel: 558 306 244, 558 306 242, 558 306 241, 558 306 251 E-mail: lenka.sikorova@trinecko.cz, marcela.muchova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 V neúřední dny pouze na základě předchozí telefonické dohody.
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Průkaz totožnosti žadatele pouze v případě žádosti o výpis, potvrzení s údaji, které nejsou veřejným seznamem.
Žádá-li výpis zplnomocněný zástupce, musí předložit písemnou plnou moc (pro výpisy, potvrzení
s neveřejnými daty s úředně ověřeným podpisem).
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o výpis nebo potvrzení z živnostenského rejstříku.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
20,- Kč za každou i započatou stránku, výpis nebo potvrzení jsou vydány po zaplacení správního poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Není stanovena.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Nejsou.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Při podání žádosti o výpis z živnostenského rejstříku nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronické podání-JRF
Czech POINT
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil:
Funkce: vedoucí živnostenského úřadu
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Neurčen.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku