Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne
pod l ha


2. Základní informace k životní situaci
Podání žádosti s příslušnými přílohami.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o rozhodnutí k dělení lesního pozemku podává vlastník nebo zástupce na základě plné moci.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje vlastníka a doklad o vlastnictví pozemku. Žadatel doloží návrh, jak se má lesní pozemek rozdělit - geometrický plán neb polní náčrt
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jablunkovská 160
739 61 Třinec-Staré Město
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář: 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrich.hudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Občanský průkaz,
Snímek katastrální mapy dotčených parcel, vyjádření odborného lesního hospodáře, geometrický plán nebo polní náčrt s vyznačením způsobu dělení lesních pozemků
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. Č.112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů, pokud je nezbytné místní šetření do 60 dnů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Žadatel a všichni vlastníci řešeného pozemku.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Účast na místním ohledání, pokud je nařízeno.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem, může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktní e-mail bedrich.hudzieczek@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejedná se o ukládání povinností.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Pokud odměřená část lesního pozemku neplní funkce lesa (např. užívaný pozemek je obhospodařován jako zahrada, nebo na části pozemku je umístěna stavba - komunikace, kterou je možné dodatečně povolit dle stavebního zákona), v takových případech je žádoucí podat žádost o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, jestliže řešené území je v souladu s územním plánem příslušné obce.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil:
Funkce: referent státní správy lesů
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku