Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese


2. Základní informace k životní situaci
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti přijímají podle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámení o konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lesích. Oznámení je podmínkou pro to, aby organizovaná nebo hromadná sportovní akce mohla být v lese konána.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oznámení podává osoba (právnická nebo fyzická), která hodlá pořádat organizovanou nebo hromadnou sportovní akci v lese. Oznámení se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (orgán státní správy lesů), v jejímž správním obvodu se má předmětná akce konat. Pokud konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, podává se oznámení u místně příslušného krajského úřadu.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Fyzická nebo právnická osoba (pořadatel) podá oznámení o konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese nejméně 30 dnů před dnem konání této akce. V oznámení uvede místo a termín konání předmětné akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním oznámení osobně či poštou.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jablunkovská 160
739 61 Třinec-Staré Město
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář: 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrich.hudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Písemný souhlas vlastníka lesa.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře se nepoužívají.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecní úřad obce s rozšířenou působností buď oznámení pouze vezme na vědomí, nebo (podle potřeby) do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Vlastník lesa.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Při konání organizované nebo hromadné sportovní akce nesmí být poškozován les se svým prostředím, ani objekty a zařízení sloužící hospodaření v lese. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky, je jejich dodržení pro pořadatele organizované nebo hromadné sportovní akce závazné.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem, může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktní e-mail bedrich.hudzieczek@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Nejsou další předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanoví doplňující podmínky, činí tak rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat (dle poučení uvedeného v rozhodnutí).
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Uložení pokuty za přestupek podle ust. § 53 odst. 1 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, až do výše 15 000,- Kč.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil:
Funkce: referent státní správy lesů
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku