Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Stanice měření emisí


2. Základní informace k životní situaci
Stanice měření emisí je pracoviště specializované na měření emisí vozidel. Stanici měření emisí může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu provozování uděleno oprávnění a vydáno osvědčení.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- Fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům).
- Právnická osoba (zastoupená oprávněnou osobou).
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Oprávnění k provozování stanice měření emisí lze udělit pouze žadateli za podmínky, že statutární orgán nebo členové statutárního orgánu žadatele dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, jedná-li se o právnickou osobu, fyzická osoba dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, a žadatel má provozní a technické vybavení nezbytné k provozování stanice měření emisí. Stanice měření emisí musí mít dále ke dni zahájení provozu osvědčení k provozování stanice měření emisí.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost lze podat na Městském úřadě Třinec, odboru dopravy, v kanc. č. 249, na podatelně, příp. žádost zaslat poštou.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Bc. Jana Kostková Kancelář: 249 Tel: 558 306 297 E-mail: jana.kostkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště.
* Seznam technologického vybavení stanice měření emisí.
* Kladné vyjádření stavebního úřadu k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany životního prostředí, popř. jiného veřejného zájmu.
* Stanovisko hygienické služby.
* Doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla zřídit specializované pracoviště opravny.
* Protokoly o kalibraci měřidel.
* Protokol o závěrečné expertíze a výsledku metrologické kontroly.
* Kopie profesních osvědčení mechaniků.
* Doklad o vlastnictví technických podkladů potřebných pro seřizování a opravy.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí a Žádost o vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí jsou k dispozici na Městském úřadě Třinec, odboru dopravy. Formuláře žádostí k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=Do.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Udělení oprávnění k provozování SME 1.500 Kč.
Vydání osvědčení k provozování SME 300 Kč.
Změny v oprávnění nebo osvědčení k provozování SME 200 Kč.
Poplatek se hradí na pokladně Městského úřadu Třinec.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dnů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Oznámit veškeré změny týkající se údajů a dokladů.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Alena Lasotová Telefon: 558 306 297 Mobil: 774 749 887
Funkce: vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
26.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku