Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE


2. Základní informace k životní situaci
K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb. O povolení k vypouštění odpadních vod se v tomto případě nežádá.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické nebo právnické osoby
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Před podáním ohlášení je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k ohlášení stavby podle ustanovení § 11h vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů.
Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších dokladů podle ustanovení
§ 105 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Petra Sližová, Tel: 558 306 324, Kancelář: 114, E-mail: petra.slizova@trinecko.cz Jméno: Ing. Milan Worek, Tel: 558 306 316, Kancelář: 114, E-mail: milan.worek@trinecko.cz Jméno: Radim Tesarčík DiS. Tel: 558 306 326, Kancelář: 115, E-mail: radim.tesarcik@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Ohlášení stavby sepsané na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 20 vyhlášky č.432/2001 Sb.
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, včetně dalších dokladů podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ pod záložkou "voda"
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydání písemného souhlasu speciálního stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby vodního díla ČOV do 50 EO je zpoplatněný úkon. Výše správního poplatku upravuje Položka 18 bod 4 Sazebníku správních poplatků, která je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek činí 500,-Kč.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vydání souhlasu s provedením vodního díla ČOV do 50 EO je do 30 dnů ode dne podání ohlášení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídajícímu věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu (dle ustanovení § 105 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu) ID datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
• Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a závazný metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod do vod pozemních.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Dle ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlas s ohlášením platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků (ustanovení
§ 106 odst. 2 téhož zákona).
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za nedodržení či porušení povinností lze uložit pokutu dle ustanovení § 178 až 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Petra Sližová Telefon: 558 306 324
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
21.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku