Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění


2. Základní informace k životní situaci
Povolení k některým činnostem je třeba:
• k vysazování stromů nebo keřů v záplavovém území v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
• k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod.
z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
• ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích
a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
• k zasypávání odstavných ramen vodních toků,
• k vrácení vodního toku do původního koryta
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické nebo právnické osoby
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky pro vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Žadatel předkládá k žádosti doklady podle povahy povolované činnosti:
• situaci širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou
do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
• doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
• stanovisko správce povodí k povolované činnosti,
• vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost
o povolení týká tohoto vodního toku,
• kopii katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností,
• rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy,
• dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejich předpokládaných účinků
na okolí.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Petra Sližová, Tel: 558 306 324, Kancelář: 114, E-mail: petra.slizova@trinecko.cz Jméno: Ing. Milan Worek, Tel: 558 306 316, Kancelář: 114, E-mail: milan.worek@trinecko.cz Jméno: Radim Tesarčík DiS. Tel: 558 306 326, Kancelář: 115, E-mail: radim.tesarcik@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
viz. bod č. 6
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ pod záložkou "voda"
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny ustanovením v §115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Správce dotčeného vodního toku a další osoby dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu) ID datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
* Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
* Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném zněn
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Fyzická osoba:
Jedná se o porušení jiných povinností stanovených vodním zákonem podle § 116
Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba:
Jedná se o porušení jiných povinností dle § 125a vodního zákona
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Petra Sližová Telefon: 558 306 324
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
21.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku