Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění


2. Základní informace k životní situaci
Souhlasu vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není povolení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:
1. ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo
na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
2. ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
3. ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
4. ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
5. ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
6. k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
7. k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu.
8. k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu.
Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad pro vodní díla, kterým je Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o vydání souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny
v příloze č. 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů K žádosti se připojí přílohy uvedené ve formuláři.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Petra Sližová, Tel: 558 306 324, Kancelář: 114, E-mail: petra.slizova@trinecko.cz Jméno: Ing. Milan Worek, Tel: 558 306 316, Kancelář: 114, E-mail: milan.worek@trinecko.cz Jméno: Radim Tesarčík DiS. Tel: 558 306 326, Kancelář: 115, E-mail: radim.tesarcik@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* viz. bod č. 6
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ pod záložkou "voda".
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Správce dotčeného vodního toku, správce povodí a další osoby dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu ID datové schránky: 4anbqsj
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
* Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
* Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o vydání souhlasu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Bude-li právnická nebo fyzická osoba provádět záměr, ke kterému by jinak byl potřeba souhlas,
aniž by takový souhlas získala, naplní tím znaky skutkové podstaty přestupku (§116 odst. 1 písm. e)), resp. správního deliktu právnické osoby nebo osoby fyzické podnikající (§ 125a odst. 1 písm. e)), za něž může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč, resp. do výše 500 000 Kč.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nejsou
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Petra Sližová, Ing. Milan Worek, Radim Tesarčík DiS. Kancelář: 114 Tel: 558 306 324, 558 306 316, 558 306 326 E-mail: petra.slizova@trinecko.cz, milan.worek@trinecko.cz, radim.tesarcik@trinecko.cz Funkce: vodoprávní úřad
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
21.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
-
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku