Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, v platném znění


2. Základní informace k životní situaci
Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo pozemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické nebo právnické osoby.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky pro vydání vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění:
1. situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000
2. situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,
3. stanovisko správce povodí k předkládanému záměru,
4. dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Městského úřadu Třinec na ulici Jablunkovská 160, 73961 Třinec, s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Petra Sližová, Ing. Milan Worek, Radim Tesarčík DiS. Kancelář: 114, 115 Tel: 558 306 324, 558 306 316, 558 306 326 E-mail: petra.slizova@trinecko.cz, milan.worek@trinecko.cz, radim.tesarcik@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
viz. bod č. 6
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ pod záložkou "voda".
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů v platném znění.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Účastníci řízení nejsou stanoveni.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz. Dále je možno pro podání využít jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno buď písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění
16. Jaké jsou související předpisy
-
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Městského úřadu Třinec.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
24. Kontaktní osoba
Ing. Petra Sližová, Ing. Milan Worek, Radim Tesarčík DiS.
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
-
26. Popis byl naposledy aktualizován
30.07.2014
27. Datum konce platnosti popisu
30.07.2014
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku