Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha


2. Základní informace k životní situaci
K umístění staveb, zařízení a terénních úprav na lesních pozemcích je nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas, který je možno vázat na podmínky, je závazným stanoviskem podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím). Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas, pro rozhodnutí o povolení stavby nebo terénních úprav.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, v jejímž zájmu má být umístěna stavba na lesním pozemku.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném lesním pozemku a zdůvodnění žádosti. Dále je vhodné doložit příslušnou část stavební dokumentace, charakterizující umístění stavby na lesním pozemku.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném lesním pozemku a zdůvodnění žádosti. Dále je vhodné doložit příslušnou část stavební dokumentace, charakterizující umístění stavby na lesním pozemku.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Žádosti hodnotí místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Třinec Odbor životního prostředí a zemědělství Jablunkovská 160 739 61 TŘINEC Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář č. 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrichhudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete i zaslat, osobní kontakt není nutný.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. č. 112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Žadatel.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je svoláno.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pokud žadatel disponuje elektronickým podpisem, může podat žádost prostřednictvím elektronické podatelny epodatelna@trinecko.cz nebo datové schránky 4anbqsj Pokud svoji žádost zašle na kontaktní e-mail bedrich.hudzieczek@trinecko.cz, bez elektronického podpisu, je do 5 dní od doručení povinen osobně svoji žádost podepsat.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu, lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko, v daném případě je nadřízeným orgánem obce s rozšířenou působností Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
-
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Řízení podle stavebního zákona, po nabytí právní moci následuje řízení o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrana krajiny, orgán státní správy lesů.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil: -
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
22.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
-
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku