Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
(§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)


2. Základní informace k životní situaci
Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích může být buď částečně (např. uzavření jednoho jízdního pruhu pozemní komunikace nebo jednoho jízdního pásu dálnice), nebo úplně uzavřen. Pokud to situace vyžaduje, nařídí silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení uzavírky komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.


Fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům)
Právnická osoba (zastoupená oprávněnou osobou)
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Městský úřad Třinec, jakožto silniční správní úřad, povoluje omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami místních komunikací a účelových veřejně přístupných komunikacích na území města Třince a silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Moravskoslezského kraje ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost:
- podat na podatelně Městského úřadu Třinec,
- zaslat poštou na adresu: Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Nejde-li o havárie, žádost o povolení uzavírky se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec (příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací, silnic II. a III. tříd, veřejně přístupných účelových komunikací)
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Lada Bartošová Kancelář: 243 Tel: 558 306 296 E-mail: lada.bartosova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Doklady jsou specifikovány v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Dále pak:
* plná moc v případě zastupování
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je k dispozici na Městském úřadě Třinec, odbor dopravy. Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/ - odbor dopravy.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
O žádosti bude rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Silniční správní úřad žádost projedná s:
* vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, která má být uzavřena,
* vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka,
* obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
* a pokud je po dotyčné pozemní komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem této dráhy.
K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také jejich vyjádření, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky.
Označení uzavírky nebo objížďky upravuje zvláštní předpis. Pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než 3 dny musí být na začátku uzavírky navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou či pomocí datové schránky.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání
Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.
Odvolání nemá odkladný účinek.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V souladu s § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec
Odbor dopravy
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Alena Lasotová Telefon: 558 306 291 Mobil: 774 749 887
Funkce: vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
23.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku