Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Řidičské oprávnění - vrácení po zákazu řízení motorových vozidel


2. Základní informace k životní situaci

Pokud řidič pozbyl řidičské oprávnění v důsledku uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, není oprávněn řídit motorová vozidla po samotném skončení doby zákazu řízení, ale musí nejprve písemně požádat příslušný úřad o vrácení řidičského oprávnění. Až po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, je řidič oprávněn řídit motorové vozidlo, a to i v případě, že nesplnil povinnost odevzdat řidičský průkaz.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která pozbyla řidičské oprávnění.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí být doložena: 1. platným dokladem totožnosti žadatele; 2. rozhodnutím, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu; 3. v případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, dokladem o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, který nesmí být starší než 60 dní; 4. v případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, posudkem o zdravotní způsobilosti ne starší 30 dnů; 5. posudkem z dopravně psychologického vyšetření, v případě pozbytí řidičského oprávnění v důsledku: a) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost, kterou lze podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu žadatele.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Igor Krawczyk Kancelář: 149 Tel: 558 306 308 E-mail: igor.krawczyk@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který Vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském průkazu, jeho ztrátě, zničení apod.), * další doklady uvedené v bodě 4.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o vrácení řidičského oprávnění" je k dispozici na pracovišti Městského úřadu Třinec, odboru dopravy nebo ke stažení na internetových stránkách http://www.trinecko.cz/formulare/

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (od podání žádosti).

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, lze vyzvednout řidičský průkaz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické pošty.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ve věci lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že řidič po zákazu řízení motorových vozidel nepožádá příslušný úřad o vrácení řidičského oprávnění, tedy není jejich držitelem, a přesto řídí motorové vozidlo, vystavuje se nebezpečí postihu za přestupek řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), za který se ukládá sankce-pokuta od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz činnosti od 12 do 24 měsíců.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Upuštění od zbytku výkonu sankce zákazu činnosti

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

20.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku