Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz - odevzdání


2. Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, případně ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění nebo kdo se řidičského oprávnění vzdal. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP), jehož ŘP nebo MŘP je neplatný, držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno, pozastaveno, omezeno, odňato nebo pozastaveno v řízení podle exekučního řádu, držitel ŘP nebo MŘP, který řidičské oprávnění pozbyl, držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů, v jehož důsledku pozbyl řidičské oprávnění, držitel ŘP nebo MŘP, který se vzdal řidičských oprávnění, o.soba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel ŘP nebo MŘP je povinen odevzdat ŘP nebo MŘP na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, a to:

- při převzetí nového ŘP nebo MŘP

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdat řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu. Příslušný obecní úřad vydá potvrzení o odevzdání dokladu.

V případě vzdání se řidičského oprávnění je potřeba se řidičského oprávnění vzdát písemně na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová, Kancelář: 151 Tel: 558 306 309 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz

Jméno: Brigita Arcisz, Kancelář: 151 Tel: 558 306 310 E-mail: brigita.arcisz@trinecko.cz

Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Platný občanský průkaz (popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkaze, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu), řidičský průkaz popř. mezinárodní řidičský průkaz

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při odevzdání ŘP nebo MŘP vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doklad o odevzdání ŘP nebo MŘP.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Odevzdání ŘP a MŘP není zpoplatněno.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je jeho držitel povinen odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci

- do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění

- ihned při vzdání se řidičského oprávnění zároveň s oznámením o vzdání se skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

- v případě úmrtí držitele řidičského průkazu jsou pozůstalí povinni odevzdat jeho řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz bez zbytečného odkladu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

Vše výše uvedené se též vztahuje na odevzdání "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu"

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz po autoškole Řidičský průkaz - výměna Řidičský průkaz - odevzdání Výpis z evidenční karty řidiče Průkaz profesní způsobilosti řidiče

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil:774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

18.10.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku