Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "místní poplatek za komunální odpad")


2. Základní informace k životní situaci

Správu místního poplatku za komunální odpad vykonává Městský úřad Třinec, odbor ekonomický (správce poplatku). Místní poplatek za komunální odpad platí: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu v obci, nebo nabytí a změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, k bytu nebo k rodinnému domu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická osoba (popř. zákonný zástupce nebo zástupce na základě plné moci), která má v obci pobyt nebo která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatková povinnost vzniká a zaniká v kalendářním měsíci, kdy byla provedena změna pobytu nebo změna vlastnictví stavby, která je určena k individuální rekreaci, bytu a rodinného domu. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je stanoven rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Při osobním podání tiskopisu Prohlášení plátce poplatku je poplatníkovi sdělena částka, kterou bude platit na daný kalendářní rok. Správce poplatku 2x ročně zašle poštovní poukázky dle splatnosti uvedené v obecně závazné vyhlášce.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání tiskopisu "Prohlášení plátce poplatku" nebo "Prohlášení plátce poplatku, rekreační objekt", nebo ohlášením změny, která má vliv na výši poplatku.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Martina Janiková Kancelář: 208 Tel: 558 306 264 E-mail: martina.janikova@trinecko.cz Jméno: Pavlína Motyková Kancelář: 208 Tel: 558 306 262 E-mail: pavlina.motykova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/?id=EO

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku: (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle činí 500 Kč a je tvořena: a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. (2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 29.718.187,07 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 29.718.187,07 Kč děleno 36761(36 401 počet osob s pobytem na území obce + 360 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba) = 808,42 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku ve výši 250,- Kč. (3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Splatnost poplatku: (1) Poplatek pro poplatníka dle Čl. 2 odst. 1) písm. a této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 04., a do 31. 10. příslušného kalendářního roku. (2) Poplatek pro poplatníka dle Čl. 2 odst. 1) písm. b této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. 04. příslušného kalendářního roku. (3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Poplatek lze hradit na základě zaslané poštovní poukázky na poště, převodem na účet, v hotovosti v pokladně Městského úřadu Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od doložení "Prohlášení plátce poplatku" nebo při provedení aktualizace poplatníků.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Žádní

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 15/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

16. Jaké jsou související předpisy

* Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů * Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu - podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, a to u správce poplatku.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

19. Nejčastější dotazy

Jaké jsou osvobození a úlevy? (1) Od poplatku se osvobozují: a) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1) po dobu prokázaného výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, b) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1) po dobu prokázaného pobytu v zařízení příspěvkové organizace města Sociální služby města Třince, c) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1), která v daném roce dosáhne věku 80 let a starší 80 let, d) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1) po dobu prokázaného ubytování v azylových domech v délce trvání 6 a více měsíců, e) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1), která v daném kalendářním roce pobývala v zahraničí po dobu 6 a více měsíců (např. pracovní pobyt, studijní pobyt a jiné), f) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1), která pobývala v zařízení sociální a zdravotnické péče (nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, psychiatrická léčebna, apod.) po dobu prokázaného pobytu v délce trvání 6 a více měsíců, g) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1), která je umístěna v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to po dobu prokázaného pobytu, h) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1), která je hlášena k trvalému pobytu v ubytovacím zařízení na území města Třince, i) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1), která je hlášena k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, j) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1), která prokazatelně pobývala a hradila poplatek za komunální odpad v jiné obci, k) fyzická osoba dle Čl. 2 odst. 1) narozená v daném kalendářním roce po dobu 6 měsíců od data narození. (2) Úleva se poskytuje: a) činí-li přibližování sběrné nádoby nebo pytle více než 100m od obvyklého místa svozu, poskytuje se na základě ohlášení fyzické osoby dle Čl. 2 odst. 1) úleva ve výši 20 % z roční sazby poplatku (vzdálenost je měřena od hranice dotčeného pozemku), (3) Potvrzení prokazující nárok na osvobození od poplatku budou správcem poplatku přijímána jen do konce měsíce března kalendářního roku následujícího po roce, v němž poplatník uplatňuje nárok na osvobození.

20. Další informace

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. (2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s pracovníky oddělení poplatků a vymáhání.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá uhrazení správního poplatku ve výši 100,- Kč (Zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) - správní poplatek se hradí v pokladně Městského úřadu Třinec po dohodě se správcem poplatku.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor ekonomický

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Martina Janiková Telefon: 558 306 264 Mobil: Funkce: vedoucí oddělení poplatků a vymáhání, správce poplatku Jméno: Pavlína Motyková Telefon: 558 306 262 Mobil: Funkce: správce poplatku

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

31.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

31.12.2014

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku