Životní situace

Životní situace


1. Životní situace (název)

Nájem bytu zvláštního určení


2. Základní informace k životní situaci

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Slouží pro účely bydlení důchodců a tělesně postižených osob. Nájem bytů zvláštního určení a pečovatelská služba v nich se poskytuje občanům, kteří vyžadují z důvodu svého zdravotního stavu nebo sociální situace pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje na základě individuální smlouvy s poskytovatelem dané služby.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o přidělení bytu v DPS Oldřichovice si může podat občan ČR, který: má trvalé bydliště v Třinci nejméně 2 roky * nemá závazky vůči městu Třinec * je seniorem nebo osobou s tělesným postižením * vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, ale jeho zdravotní stav nevyžaduje nepřestržitou péči terénní sociální služby příp. zdravotní služby * není trvale upoután na lůžko, nemá závažné onemocnění, které by mohlo vést k narušování společného soužití * není v akutní fázi drogové či alkoholové závislosti * prokáže, že jeho příjmy postačují k úhradě nájemného a služeb s nájmem spojených. Žádost jsou oprávnění podat občané s trvalým pobytem v Třinci (Dolní Líštná, Guty, Horní Líštná, Kanada, Karpentná, Kojkovice, Konská, Lyžbice, Nebory, Oldřichovice, Osůvky, Staré Město, Tyra).

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup pro přidělování bytů zvláštního určení jsou stanoveny Směrnicí pro nájem bytů zvláštního určení č. S/08/2015. Žadatel, který splnil uvedené podmínky směrnice, bude zařazen do pořadníku žadatelů o uzavření nájmu bytů zvláštního určení. Podaná žádost je bodově ohodnocena. V případě splnění požadovaného počtu bodů (35 a více), je po prošetření v místě bydliště předložena sociálně zdravotní komisi k posouzení naléhavosti přidělení bytu a zařazení do pořadníku. Následně na návrh sociálně-zdravotní komise schvaluje pořadník rada města. O výsledném stanovisku je žadatel písemně informován. Nájemní smlouva se vystavuje na dobu určitou, a to 1 rok. U nájemců řádně plnících své povinnosti vyplývajících z nájmu bytu může být nájem dále opakovaně prodlužován vždy max. na 2 roky.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na předepsaném formuláři na odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec (3. patro, kancelář č. 359).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, Jablunkovská 160, 739 61, Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Bc. Šárka Mrázová Kancelář: 359 Tel: 558 306 337 E-mail: sarka.mrazova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz

* další doklady viz Směrnice č. S/08/2015

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění je možné stáhnout výše nebo je možné žádost vyzvednout u výše uvedené kontaktní osoby.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů, v některých případech podle § 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád až 60 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Manžel/manželka, druh/družka žadatele - tj. osoby, které budou s žadatelem byt společně užívat.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatelé zařazení do pořadníku jsou povinni: * písemně oznámit jakékoli změny, které mohou být rozhodné pro posouzení žádosti (např. ke zhoršení zdravotního stavu, změně způsobu bydlení, přiznání příspěvku na péči aj.) * oznámit případnou změnu trvalého bydliště všech osob uvedených v žádosti. Nesplnění těchto podmínek může mít za následek vyřazení žádosti z pořadníku (evidence).

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: osp@trinecko.cz.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení; zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

16. Jaké jsou související předpisy

Směrnice č. S/08/2015 Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení, další předpisy týkající se hospodaření s majetkem města, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vyřazení žádosti zjistí-li se, že žadatel při podání žádosti či při změnách u své žádosti uvedl záměrně nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní. Nájemce bytu v domě zvláštního určení je při výkonu svých práv vázán povinnostmi vyplývajícími z nájemního vztahu. Nedodržování těchto podmínek může vyústit v sankce v souladu s občanským zákoníkem.

19. Nejčastější dotazy

---

20. Další informace

Informace týkající se nájemní smlouvy: odbor správy majetku města MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, Informace týkající se přidělení bytu: odbor sociálních věcí, MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě nepříznivé sociální situace žadatel o byt zvláštního určení může uplatnit u Úřadu práce ČR nárok na dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, popř. příspěvek na péči aj. Bližší informace budou poskytnuty sociálními pracovníky na odboru sociálních věcí, MěÚ Třinec, 3. podlaží.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. David Životský Telefon: 558 306 363 Mobil: 774 749 875 Funkce: vedoucí oddělení sociální pomoci

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.05.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.05.2017

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice je 29 bytových jednotek různých velikostí - byty 0+1 jsou určeny pro bydlení jednotlivců, byty 1+1 a větší jsou určeny pro bydlení 2 a více osob.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku