Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Výdej tiskopisů na omamné látky (recepty a žádanky s modrým pruhem)


2. Základní informace k životní situaci
Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem (dále jen "tiskopisy") jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, jejichž evidence je řádně vedena v souladu se zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tiskopisy vydávají obecní úřady s rozšířenou působností, a to jen oprávněným osobám.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oprávněnou osobou je fyzická a právnická osoba provozující zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče, popřípadě fyzická nebo právnická osoba oprávněná k výkonu odborných veterinárních činností.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Oprávněná osoba je povinna předložit doklady dle bodu 8. Poté uhradí cenu za požadované množství tiskopisů na pokladně Městského úřadu Třinec, kde obdrží originál příjmového pokladního dokladu.
K předaným tiskopisům obdrží také stejnopis Protokolu o předání tiskopisů receptů a žádanek na omamné látky.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Telefonickou objednávkou minimálně den předem, poté se dle dohody osobně dostavit na níže uvedenou instituci.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, Jablunkovská 160, 739 61, Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Darina Rusnoková Kancelář: 347 Tel: 558 306 362 E-mail: darina.rusnokova@trinecko.cz Zástup: Jméno: Martina Strnadová Kancelář: 349 Tel: 558 306 344 E-mail: martina.strnadova@trinecko.cz
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Registrace nestátního zdravotnického zařízení, popř. zřizovací listina zdravotnického zařízení nebo zařízení sociální péče, popř. oprávnění k výkonu odborných veterinárních činností
* Průkaz totožnosti k ověření totožnosti oprávněné osoby
* Plná moc (v případě, že odběr tiskopisů bude realizován prostřednictvím pověřené osoby)
* Razítko zařízení
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Protokol o předání tiskopisů receptů a žádanek na omamné látky - formulář je předán při fyzickém převzetí tiskopisů na omamné látky.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Cena receptu cca 46,- Kč/1 blok
Cena žádanek cca 69,- Kč/1 blok
Tyto poplatky se platí v hotovosti na pokladně MěÚ.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Po telefonické dohodě je výdej receptů a žádanek proveden na počkání.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem jsou osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 167/1998 povinny odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal.
Osoby, které přestaly splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona, jsou povinny odevzdat prostřednictvím svých pověřených zástupců nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal. O převzetí odevzdaných tiskopisů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností potvrzení.


Při úmrtí osoby, které byly vydány tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem pověřeným zástupcem nebo přímo obecním úřadem obce s rozšířenou působností, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto tiskopisy odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze využít elektronickou službu. Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: darina.rusnokova@trinecko.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška MZ č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
---
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce vyplývající ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Nejčastější dotazy
---
20. Další informace
---
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
---
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
---
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje sociálních služeb
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Darina Rusnoková Telefon: 558 306 362 Mobil:---
Funkce: finanční referentka
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20.06.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
20.06.2014
27. Datum konce platnosti popisu
---
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku