Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel


2. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. V evidenci obyvatel se vedou údaje o:

 • státních občanech České republiky,
 • osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana. obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q (záznam o poskytnutí údajů), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. p (údaje vztahující se k osvojení), které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18let do vlastních rukou.

K osobě blízké se poskytují pouze tyto údaje:

 • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; uvedené místo a okres úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
 • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
 • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.

Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat obyvatel starší 15let. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Za obyvatele mladšího 15let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý podat žádost, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

O poskytnutí údajů může rovněž požádat:

- zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem,

- podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Pokud za obyvatele požádá osoba uvedená ve větě první nebo druhé, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním žádosti obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.
Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
 • Žádost může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
 • Žádost lze podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). V tomto případě musí od 1. ledna 2012 provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa podání žádosti.
 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti podle věty první.

V žádosti se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 • rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,
 • číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou autentizaci pro informační systémy veřejné správy; v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu,
 • adresa místa pobytu.

Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

6. Na které instituci životní situaci řešit
 • Ministerstvo vnitra ČR,
 • Krajské úřady,
 • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 • Ohlašovny.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Kancelář: č. 127, Tel: 558 306 125
E-mail: andrea.szlauerova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Alena Romanová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 123
E-mail: alena.romanova@trinecko.cz

méno: Bc. Jaroslava Molinová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 124
E-mail: jaroslava.molinova@trinecko.cz

Jméno: Lucie Cieślarová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 126
E-mail: lucie.cieslarova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel - k.č. 127, 128

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

50 Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při osobním podání žádosti je výpis vyhotoven na počkání, při písemném podání žádosti neprodleně, nejpozději do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci řízení nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po žadateli nejsou požadovány další činnosti.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Požádat o výpis z informačního systému lze elektronickou formou (podrobnosti viz otázka č. 5)

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c).

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo vnitra na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky www.portal.gov.cz odkaz: životní situace, občan a stát, evidence obyvatel

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Telefon: 558 306 125, Funkce: Vedoucí Správního oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2016

27. Datum konce platnosti popisu

Datum ukončení platnosti popisu není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku