Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Rušení trvalého pobytu


2. Základní informace k životní situaci

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (kdo je oprávněnou osobou - viz otázka č. 5), jsou-li splněny současně tyto dvě podmínky:

  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a
  • neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů výše uvedených ohlašovně prokázat.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osobou oprávněnou podat návrh je osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt (dům) nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Oprávněná osoba se může dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání návrhu a prokázání existence důvodů ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu, tj.:

  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adrese je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a
  • neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návrh lze podat písemně i osobně na Městském úřadu Třinec, odboru vnitřních věcí, v kanceláři evidence obyvatel, č. 127 a 128 v přízemí.

6. Na které instituci životní situaci řešit

K projednání návrhu je příslušná ohlašovna podle místa trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

U občanů s trvalým pobytem na území města Třince: Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Kancelář: č. 127, Tel: 558 306 125
E-mail: andrea.szlauerova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Alena Romanová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 123
E-mail: alena.romanova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Jaroslava Molinová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 124
E-mail: jaroslava.molinova@trinecko.cz

Jméno: Lucie Cieślarová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 126
E-mail: lucie.cieslarova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
  • občanský průkaz,
  • doklad o tom, že návrh podává oprávněná osoba (u vlastníků rodinných domů nebo bytů výpis z katastru nemovitostí*, u nájemců bytů nájemní smlouvu). *V případě, že oprávněná osoba nemá k dispozici výpis z katasru nemovitostí, ohlašovna si sama ověří existenci vlastnického nebo jiného užívacího práva zapsaného v katastru nemovitostí,
  • doklad o tom, že osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, pozbyla užívací právo (např. pravomocný rozsudek soudu o majetkoprávním vypořádání, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství, pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného nájmu bytu apod.),
  • doklad o tom, že se osoba v místě trvalého pobytu nezdržuje a objekt neužívá (např. doklad o soudním vystěhování, navržení výslechu svědků apod.).

Návrh se podává písemnou formou (lze sepsat do protokolu přímo v kanceláři č. 127 a 128) a musí v něm být uvedeno, komu a jaký údaj o místu trvalého pobytu se navrhuje zrušit.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel - k.č. 127, 128

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je dle § 71 odst. 3 správního řádu povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, k nimž se připočítává doba:

  • až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
  • nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemností do ciziny.

Nadřízený správní orgán (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitřních věcí) může usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, je-li takový postup pro účastníky výhodnější, přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v § 71 odst. 3 správního řádu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou i další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Účastníky řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oprávněná osoba při podání návrhu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu může k dokazování použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci. Důkazy jsou zejména výslech svědků, znalecké posudky, listiny a ohledání.
Podle zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz
ID datové schránky: 4anbqsj

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c).

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.
Přestupku na úseku občanských průkazů se fyzická osoba dopustí tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona o občanských průkazech (tj. do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu). Za přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.

19. Nejčastější dotazy

Lze zrušit údaj o místu trvalého pobytu pouze ústním nahlášením oprávněné osoby ohlašovně?
Nelze, musí se podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a poté správní orgán zahájí správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu
Občan, kterému správní orgán zrušil údaj o místu trvalého pobytu, je povinen požádat o vydání občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Telefon: 558 306 125
Funkce: vedoucí správního oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2016

27. Datum konce platnosti popisu

Datum konce platnosti popisu není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku