Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Paměťová karta pro digitální tachograf - řidiče


2. Základní informace k životní situaci

Paměťová karta řidiče slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů. Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem), je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla a má trvalý nebo přechodný (trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce) pobyt na území České republiky.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Paměťová karta řidiče se vydává pouze k platnému řidičskému průkazu. Paměťová karta řidiče se vydává na 5 let.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Igor Krawczyk Kancelář 149 Tel: 558 306 308 E-mail: igor.krawczyk@trinecko.cz; Ing. Ivana Csepcsarová Kancelář:151 Tel: 558 306 310 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz; Brigita Arcisz Kancelář: 151 Tel: 558 306 309 E-mail: brigita.arcisz@trinecko.cz; Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * řidičský průkaz * u občanů členských států EU a občanů třetích států doklad o trvalém nebo přechodném pobytu trvajícím alespoň 185 dnů v kalendářním roce * Fotografie 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled, barevná nebo černobílá)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o vydání paměťové karty řidiče" je k dispozici na přepážce pracoviště.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

700,- Kč - hotově při podání žádosti

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

15 dnů u žadatele s řidičským průkazem vydaným členským státem EU Ministerstvo dopravy prověřuje, zda mu již karta nebyla vydána jiným členským státem EU, a proto dochází k prodloužení doby pro vydání karty.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Paměťovou kartu řidiče je žadatel povinen převzít osobně. Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o náhradu karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty. Lhůta pro podání žádosti začíná dnem, kdy držitel karty mohl žádost skutečně poprvé podat (tj. ode dne návratu na základnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizení dověděl). Karta se vydá do 5 pracovních dnů. Jestliže řidič přestal být držitelem řidičského oprávnění k řízení silničních motorových vozidel vybavených digitálním tachografem nebo jeho řidičské oprávnění k řízení těchto vozidel bylo pozastaveno, je povinen odevzdat kartu do 5 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo do 5 pracovních dnů od podání písemného oznámení o vzdání se řidičského oprávnění příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V případě žádosti o obnovu karty (tj. končí platnost karty), je řidič povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o vydání nové karty, a to obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa jeho pobytu (trvalého či přechodného bydliště). K vydání nové karty dojde do 15 pracovních dnů.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče Nařízení Rady (ES) č. 561/2006 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který kartu vydal. Tento úřad označí reklamovanou vadu, příp. opatří podklady pro odstranění vady; dále zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem na požádání vyda potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení. Nová karta se vydá do 5 pracovních dnů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být řidiči uložena pokuta dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Paměťová karta servisní pro digitální tachograf Paměťová karta podniku pro digitální tachograf

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

18.10.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku