Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Příjmení po rozvodu manželství


2. Základní informace k životní situaci

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Dřívějším příjmením je příjmení, které osoba užívala bezprostředně před vstupem do manželství.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, ke společnému příjmení připojoval předchozí příjmení, popřípadě první ze svých předchozích příjmení.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.
Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy byla změna vzata na vědomí příslušným matričním úřadem.

6. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoli matričního úřadu

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení, matrika

Jméno: Bc. Brigita Kubalová, Kancelář: 153, Tel: 558 306 136
E-mail: brigita.kubalova@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
  • doklad, kterým lze prokázat totožnost (např. občanský průkaz, cestovní pas)
  • oddací list - originál (pokud jej osoba vlastní),
  • rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci - originál nebo úředně ověřenou kopii....
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, matrika - k.č. 153

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za oznámení, které je učiněno do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, se nehradí žádný správní poplatek.
Pokud osoba tuto lhůtu promešká, může požádat o změnu příjmení (viz kapitola "změna jména a příjmení").
Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad provede zápis do matriční knihy manželství a vystaví oddací list bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis. Pokud matriční úřad přijal oznámení a není příslušný k jeho zápisu do matriční knihy manželství, postoupí oznámení příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dní. Tento matriční úřad je povinen provést zápis do matriční knihy a vydat oddací list ve lhůtě do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Jaroslava Liberdová, Tel: 558 306 134
unkce: referentka matriky

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku