Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Užívání ženského příjmení v mužském tvaru


2. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
Mužský tvar ženského příjmení lze zapsat do matriční knihy pouze za následujících podmínek:

 1. PŘI PROVEDENÍ ZÁPISU:
  1. Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat v mužském tvaru, jde-li o:
   1. cizinku,
   2. občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
   3. občanku ČR, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka,
   4. občanku ČR, která je jiné než české národnosti.
  2. Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě:
   1. cizincem,
   2. občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
   3. občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem,
   4. občanem, který je jiné než české národnosti.

    ​Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.
  3. Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.
 2. PO JIŽ PROVEDENÉM ZÁPISU:
  1. Na základě žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o:
   1. cizinku,
   2. občanku ČR, která má trvalý pobyt v cizině,
   3. občanku ČR, jejíž manžel je cizinec, nebo jejíž partnerka je cizinka,
   4. občanku ČR, která je jiné než české národnosti.
  2. Na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést jeho příjmení v mužském tvaru, je-li dítě:
   1. cizincem,
   2. občanem ČR, který má trvalý pobyt v cizině,
   3. občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem,
   4. občanem ČR, který je jiné než české národnosti.

Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.


Žádost podle bodů č. 1 a 2 lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu ČR.

Podání žádosti není časově omezeno.

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedené téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení.

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis příjmení v mužském tvaru může požádat zletilá žena nebo rodiče nezletilého dítěte ženského pohlaví, pokud splňují výše uvedené podmínky. Matričnímu úřadu předloží písemnou žádost o provedení zápisu mužského tvaru příjmení do matriční knihy, včetně zákonem stanovených dokladů.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávněná osoba musí podat matričnímu úřadu písemnou žádost o užívání příjmení v mužském tvaru a předložit zákonem stanovené doklady.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o užívání ženského příjmení v mužském tvaru.
Žádost podle písm. A se podává u matričního úřadu, který je příslušný k zápisu matriční události (narození, uzavření manželství, vstupu do registrovaného partnerství).
Žádost podle písm. B - bod č. 1 a 2, lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu ČR.
Podání žádosti není časově omezeno.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení, matrika

Jméno: Bc. Brigita Kubalová, Kancelář: 153, Tel: 558 306 136
E-mail: brigita.kubalova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Na úřadu je třeba předložit:

 • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru,
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem),
 • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině,
 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky),
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, matrika - k.č. 153

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad provede zápis do matriční knihy a vystaví matriční doklad do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po přijetí mužského tvaru příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze vyřídit prostřednictvím elektronické služby.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb., o přijetí Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Brigita Kubalová, Tel: 558 306 136
Funkce: referentka matriky

Jméno: Jaroslava Liberdová, Tel: 558 306 134
Funkce: referentka matriky

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku