Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku


2. Základní informace k životní situaci

Jedná se o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, definované zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový zákon"). Nejčastěji řešeným přestupkem z přestupků proti veřejnému pořádku je neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a porušení nočního klidu. Mezi přestupky proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b), c) přestupkového zákona náleží - ublížení na zdraví z nedbalosti, úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, které se projednávají z úřední povinnosti (napadení cizí osobou, se kterou není postižená osoba v příbuzenském nebo jiném poměru), pokud se nestaly mezi osobami blízkými. Z přestupků proti majetku je nejčastěji řešeno - úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou podvodem a poškozením cizí věci. Zařadit zde můžeme také úmyslné neoprávněné užívání cizího majetku nebo přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolené oprávněné osoby.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznámení přestupku podává osoba postižená spácháním přestupku, může tak učinit i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání 1 rok.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámit přestupek na Policii ČR nebo MěP Třinec může mimo osobu postiženou spácháním přestupku také osoba, která se stala svědkem přestupku. Policie ČR nebo MěP Třinec učiní ve věci potřebné kroky (zjistí osobu podezřelou ze spáchání přestupku, svědky, případně zajistí jejich výslech a zhodnotí, zda se ve věci jedná pouze o přestupek, nebo v závažnějších případech o trestný čin) a poté přestupek postoupí Městskému úřadu v Třinci.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na nejbližší služebně Policie ČR, MěP nebo příslušnému obecnímu úřadu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Na Policii ČR, MěP nebo na městském (obecním) úřadu podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Drahomíra Szczuková, DiS., Kancelář: č. 362 Tel: 558 306 137
E-mail: drahomira.szczukova@trinecko.cz

Jméno: Mgr. Martina Rykalová, Kancelář: č. 361, Tel: 558 306 139
E-mail: martina.rykalova@trinecko.cz

Jméno: Ing. Martina Lipowská, Kancelář: č. 363, Tel: 558 306 138
E-mail: martina.lipowska@trinecko.cz

Jméno: Denisa Rusnoková, Kancelář: č. 364, Tel: 558 306 140
E-mail: denisa.rusnokova@trinecko.cz

Jméno: Pavla Turoňová, Kancelář: č. 319, Tel: 558 306 141
E-mail: pavla.turonova@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
 • Občanský průkaz
  Informace ze strany oznamovatele musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl pachatelem a kdo svědkem předmětné události.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/?id=OVV
Předepsané formuláře nejsou stanoveny

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přestupek lze projednat, pokud od jeho spáchání neuplynul 1 rok. Řízení se zahajuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Na vydání rozhodnutí je lhůta 30 - 60 dnů, případně i delší.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

V řízení o přestupku je účastníkem řízení:

 • obviněný z přestupku,
 • poškozený, pokud jde projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem,
 • vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části týkající se zabrání věci,
 • navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku. Osoba, která je postižena fyzickým napadením, je v případě přestupku pouze svědkem události, není účastníkem řízení. V případě, že napadená osoba nesouhlasí s rozhodnutím policie (jedná se o případ fyzického napadení, které policie vyhodnotí pouze jako přestupek a ne jako trestný čin ublížení na zdraví) a žádá o prošetření tohoto rozhodnutí, musí se obrátit na Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206. Každý účastník řízení si může zvolit zmocněnce pro zastupování. Účastník řízení má právo na konzultace s osobou, která mu podle OZ může jako podpůrce napomáhat při rozhodování. "Smlouvu o nápomoci" musí schválit soud, účinnost nastává dnem, kdy ji soud schválí. Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz ID datové schránky: 4anbqsj

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky MV ČR č. 340/2003 Sb., v platném znění, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a živnostenského úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Třinci Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 60 odst. 2 přestupkového zákona může správní orgán uložit tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle § 60 odst. 1 přestupkového zákona, nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, pořádkovou pokutu až do výše 5.000 Kč.
Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. 1 správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.

Sankce za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci, zákaz pobytu) popř. povinnost náhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy.

19. Nejčastější dotazy
 1. Kde mohu oznámit přestupek?
  Na Policii ČR, MěP, u správního orgánu podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.
 2. Musím být přítomen u přestupkového jednání?
  Ano, občan obdrží písemné předvolání s poučením. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník, znalec apod.).
 3. Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused nebo cizí osoba fyzicky napadl nebo mi činil schválnosti, musím ještě podat návrh?
  Ne, v případě, že se nejedná o přestupek mezi osobami blízkými, zahajuje správní orgán řízení z úřední povinnosti.
 4. Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto?
  Rozhodnutí o přestupku se v tomto případě oznamuje pouze účastníku řízení - obviněnému (popř. dalším účastníkům - viz bod č. 14), svědek není účastníkem řízení a rozhodnutí mu není oznámeno - doručeno.
20. Další informace

V Třinci se občané mohou obrátit na:

Odbor vnitřních věcí, přestupkové oddělení, Jablunkovská 160, třetí podlaží, číslo dveří 361 - 364.
Adresa pro doručování: Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

webové stránky www.portal.gov.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku, projednávané na návrh - návrh na projednání přestupku.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, přestupkové oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Drahomíra Szczuková, DiS., Telefon: 558 306 137
Funkce: vedoucí přestupkového oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.06.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku